Påverkan av landskapsplanläggning

En landskapsplan är en plan av allmän karaktär över områdena i landskapets kommuner. Den innehåller en presentation av principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen och anger områden som av olika anledningar anses vara nödvändiga att utveckla. En landskapsplan kan också upprättas i faser eller enligt delområden.

Sibbo hör till Nylands landskap, varför landskapsplanen upprättas och den övriga landskapsplaneringen görs av Nylands förbund.

Gör så här

Samkommunen, dvs. landskapets förbund ger anvisningar till dem som vill delta i planläggningen i landskapet.

Du kan följa landskapsplanläggningen via webbplatsen för Nylands förbund www.uudenmaanliitto.fi/sv (punkten Regionplanering).

För vem och på vilka villkor

Alla vars förhållanden eller intressen påverkas av landskapsplanering har rätt att delta i processen för landskapsplanläggningen och för sin del påverkan den.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla vars förhållanden eller intressen landskapsplanläggningen påverkar har rätt att delta i landskapets planläggningsprocess.

En landskapsplan är en översiktlig plan över områdesanvändningen i kommuner som ingår i planen. I den presenteras principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen samt anges områden som av olika anledningar anses vara nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.

För upprättandet av landskapsplanen och annan planering på landskapsnivå ansvarar en samkommun, dvs. ett förbund på landskapsnivå, där regionens kommuner måste vara medlemmar. Landskapsplanen kan också upprättas i etapper eller delområden.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132