Kooperativa vattenföretag

Ett kooperativt vattenföretag är ett vattentjänstverk som grundats, ägs och förvaltas av invånarna i området och som sköter vattentjänster på ett område som godkänts av kommunen. I glest bebyggda kommuner eller utanför centrum kompletterar kooperativa vattenföretag de kommunala vattenverkens verksamhet.

I början av verksamheten kan man ansöka om understöd av kommunen för ett kooperativt vattenföretag. Dessutom kan man ansöka om investeringsstöd av staten eller Europeiska unionen.

Kommunen kan fungera som borgensman för kooperativets lån, betala för planering och fungera som rådgivare. Ett kooperativt vattenföretags normala verksamhet upprätthålls inte med kommunala medel.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett kooperativt vattenföretag är ett vattentjänstverk som har grundats samt ägs och förvaltas av områdets invånare. I glest bebyggda kommuner eller utanför centrum kompletterar kooperativa vattenföretag de kommunala vattenverkens verksamhet. Det finns även några större kooperativa vattenföretag i Finland som sköter vattentjänster i kommuncentra.

Man kan ansöka om understöd av kommunen för kooperativa vattenföretag i verksamhetens inledningsskede. Dessutom kan man ansöka om statens eller Europeiska unionens investeringsstöd för dem.

Kommunen kan fungera som borgensman för kooperativets lån, betala för planering och fungera som rådgivare. Kommunen finansierar inte vattenföretagets normala verksamhet.

Lag om vattentjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010119