Befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet

I regel ska fastigheter anslutas till vatten- och avloppsnätet som innehas av kommunens vattentjänstverk. Kommunens miljömyndighet kan ändå enligt anmälan bevilja fastigheter som ska byggas befrielse från att ansluta sig till vatten- eller avloppsnätet.

Befrielse kan beviljas om anslutningen till nätet skulle bli oskäligt dyr eller svår, om behovet av tjänsterna är mycket litet eller om det finns ett annat särskilt skäl till befrielse. Befrielsen får inte äventyra ändamålsenlig vattenförsörjning i området. Fastigheten måste också förfoga över tillräckligt med hushållsvatten.

Den som beviljas befrielse ska se till att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen. I allmänhet ska fastigheten ha egen sedimenterings- och avloppsbrunn eller en annan lösning som uppfyller kraven i lagen.

Gör så här

Ansökan om befrielse görs till kommunens miljömyndighet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I regel ska fastigheter anslutas till vatten- och avloppsnätet som innehas av kommunens eller en samkommuns vattentjänstverk. Skyldigheten gäller i synnerhet fastigheter på detaljplaneområde. Kommunens miljömyndighet kan enligt anmälan bevilja fastigheter som ska byggas befrielse från att ansluta sig till vatten- eller avloppsnätet.

Befrielse kan beviljas om anslutningen till nätverket blir oskäligt dyr eller svår, om behovet av tjänster är mycket litet eller om det annars finns särskilda skäl till befrielsen. Befrielsen får inte äventyra ändamålsenlig vattenförsörjning i området. Fastigheten måste också förfoga över tillräckligt med hushållsvatten.

Den som beviljats befrielse ska se till att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen. I allmänhet ska fastigheten ha egen sedimenterings- och avloppsbrunn eller en annan lösning som uppfyller kraven i lagen.

Miljöskyddslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527