Assistenttjänster och hjälpmedel för en elev i grundläggande utbildning

En elev med funktionsnedsättning eller som av en annan orsak behöver stöd har rätt till avgiftsfria tolknings- och assistenttjänster. Syftet med tjänsten är att trygga grundläggande förutsättningar för inlärning och skolgång för eleven och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Utbildningsanordnaren fattar beslut om tolknings- och assistenttjänster och andra undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel. Behovet av och omfattningen på tjänsten och hjälpmedel bedöms som ett mångprofessionellt samarbete genom att dra nytta av de uppgifter som eleven och vårdnadshavaren gett och eventuella utlåtanden av sakkunniga som inte arbetar vid skolan. Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

I skolorna fungerar skolgångsbiträdena i regel som klassbiträden. Om en elev har behov av en personlig assistent, ordnas en personlig assistent för honom eller henne. Ett sakkunnigutlåtande om behovet av personligt biträde ska finnas.

För vem och på vilka villkor

Det ska finnas ett sakkunnigutlåtande över behovet av en personlig assistent.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster utan extra kostnad. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628