Klientavgift för småbarnspedagogik

I daghemmen och i familjedagvården faktureras klientavgiften procentuellt på basis av familjens storlek, bruttoinkomster och vårdbehovet.

Avgifterna för småbarnspedagogik från och med 1.3.2023.

Avgiften för familjens yngsta barn är som mest 295 €/mån. Avgiften för familjens andra barn är 40 % av det första barnets avgift, som mest 118 €/mån. Avgiften för familjens följande barn, är alltid 20 % av det yngsta barnets avgift.

Till familjen räknas föräldrarna, makar eller sambor som bor i ett gemensamt hushåll och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Familjens
storlek/
antal personer
Bruttoinkomstgräns
för lägsta avgiften
€/mån
Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns
för högsta avgiften
€/mån
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms med 262 euro för varje följande av familjens minderåriga barn. Om inkomsterna är mindre än bruttoinkomstgränsen för lägsta avgiften uppbärs ingen avgift inte heller om om avgiften är under 28 euro per barn.

Familjens avgift för småbarnspedagogisk heldagsverksamhet beräknas enligt följande modell:
Den i tabellen angivna lägsta bruttoinkomsten per månad för småbarnspedagogiken enligt familjestorlek dras av från den (genomsnittliga) månatliga bruttoinkomsten.
10,7 procent av det återstående beloppet = avgiften för heldagsverksamhet för det yngsta barnet.

Det antal timmar småbarnspedagogik per dag som ditt barn behöver påverkar avgiften för småbarnspedagogik. Antalet vårdtimmar slås fast i serviceavtalet som du ingår före barnet börjar småbarnspedagogiken. Avtalet ingås för en period på minst tre månader.

I tabellen nedan framgår det hur avgiften fastställs enligt antalet vårdtimmar per dag.

Vårdtimmar/mån Betalningsprocent från avgiften för heldags småbarnspedagogik
Max 63 timmar/mån (ca. 15 h/vecka, bara i  förskoleåldern)  45 %
Max 105 timmar/mån (ca. 25 h/vecka)  60 %
Max 147 timmar/mån (ca. 34 h/vecka)  80 %
Över 148 timmar/mån (ca. 35 h/vecka)  100 %

Avgifterna för småbarnspedagogik från och med 1.8.2024.

Avgiften för familjens yngsta barn fr.o.m. 1.8.2024 är som mest 311 €/mån. Avgiften för familjens andra barn är 40 % av det första barnets avgift, som mest 124 €/mån. Avgiften för familjens följande barn, är alltid 20 % av det yngsta barnets avgift. Även inkomstgränserna stiger enligt följande:

Familjens
storlek/
antal personer
Bruttoinkomstgräns
för lägsta avgiften
€/mån
Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns
för högsta avgiften
€/mån
2 4066 10,70 6972
3 5245 10,70 8151
4 5956 10,70 8862
5 6667 10,70 9573
6 7376 10,70 10282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga avgifter

    • För deltagande i tillfällig, heltidverksamhet debiteras 25,90 € / dag / barn.
    • För öppen småbarnspedagogik, dvs. klubbverksamhet debiteras 30 euro/ termin.

Senast uppdaterad 14.03.2024