Inkomstutredning

Inkomstutredning och avgiftsbeslut

Avgiftsbeslutet grundar sig alltid på en utredning av inkomsten. Uppgifter om inkomsten ska lämnas in senast då barnet börjar i småbarnspedagogiken. Gör inkomstutredningen i eDaisy.

Ifall inga uppgifter om inkomsten lämnas in, debiteras den högsta avgiften för småbarnspedagogik. Klientavgiften justeras en gång per år i augusti, innan det nya verksamhetsåret börjar.

Om familjens inkomst eller andra omständigheter förändras, kan avgiftsbeslutet justeras tidigast från den månad då uppgiften om inkomsten eller någon annan motsvarande utredning har lämnats in.

En avgift som har fastställts vid avsaknad av inkomstuppgifter, korrigeras inte retroaktivt.

Som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, inkomster som är befriade från skatt samt inkomster som ersätter förvärvsinkomster, för så väl serviceanlitaren samt för den i samma hushåll levande äkta makan/maken eller sambon.

 

Inkomstuppgifter för fastställandet av klientavgift

  • Löntagare: den senaste lönekalkylen av vilken framgår influtna inkomster samt naturaförmåner.

  • Studerande: kopia av studiestödsbeslutet, av vilken framgår summan av studiestödet.

  • Ensamförsörjare: kopia på underhållsbeslutet.

  • Sociala förmåner: kopia på beslut och utbetalning (t.ex. sjukdagpenning, moderskaps- och föräldrapenning eller arbetslöshetsdagpenning, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsstöd, pensioner).

  • Kapitalinkomster: kopia på inkomstverifikat (t.ex. hyresinkomst, dividendinkomst).

  • Företagare:

    • Kopia på beskattningsbeslutet från senast fastställda beskattning,
    • Kopia på senast fastställda resultaträkning och balansräkning (inte aktiebolag).

 

Meddela om förändringar

Familjen är skyldig att meddela (skriftligt med bilagor), om familjens inkomst förändras väsentligt (över 10 %), om arbets- eller studiesituationen eller familjens storlek förändras.

För justering av klientavgiften lämnas alltid en ny inkomstutredning med bilagor.

Hur gemensam vårdnad påverkar klientavgiften

Ifall barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men småbarnspedagogik för barnet ordnas endast i en kommun, fastslås avgiften utgående från inkomsterna i den familj där barnet enligt befolkningsdatasystemet är bosatt.

Senast uppdaterad 30.03.2022