Då barnet börjar i småbarnspedagogiken

När barnet har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken måste du bekräfta att ni tar emot platsen. Placeringen och faktureringen börjar automatiskt från och med det datum som fastställts i beslutet. Om ni inte tar emot platsen som beviljats barnet, ska ni informera daghemmet / förskolan / familjedagvårdaren om detta så snart som möjligt, senast två veckor innan inledningsdatum. För en plats som inte sägs upp, debiteras halva månadsavgiften. Beslutet över beviljad plats förfaller inom en vecka efter inledningsdatum, ifall inte barnet har börjat på daghemmet / i förskolan / hos familjedagvårdaren. Behandlingstiden för en ny ansökan är fyra månader.

 

När barnet börjar inom småbarnspedagogiken ska ni sköta om följande praktiska saker:

• Inledande samtal och bekantningsperiod på enheten
• Elektronisk anmälan av vårdtider
• Inkomstutredning

Att förflytta sig från hemmet och bli en del av en barngrupp är en stor förändring i barnets liv. För att stödja barnet i denna förändring använder Sibbo kommun sig av en gemensam modell inom hela kommunen för inledandet av småbarnspedagogiken.

 

Inledande samtal hemma hos barnet
Innan småbarnspedagogiken inleds vill vi gärna träffa vårdnadshavarna och barnet i form av ett inledande samtal som hålls hemma hos barnet. Under samtalet har vårdnadshavarna en möjlighet att berätta saker om barnet som hjälper pedagogerna att lära känna barnet och familjen. Under samtalet skapas grunden för ett gott samarbete, vilket främjar en trygg start för barnet. Alternativt, kan det inledande samtalet också hållas på daghemmet / i förskola / hos familjedagvårdaren. Båda vårdnadshavarna kan delta i det inledande samtalet tillsammans med barnet/barnen och det är bra att reservera ca 1,5 timme tid för samtalet.

 

Första besöket på daghemmet / i förskolan / hos familjedagvårdaren
Innan småbarnspedagogiken inleds önskar vi att ni kontaktar barnets blivande enhet och kommer överens om ett första besök. Under det första besöket får ni träffa personalen och bekanta er med utrymmen. Samtidigt bestäms datumet för det inledande samtalet och tidtabellen för bekantningsperioden.

 

Bekantningsperiod på daghemmet / i förskolan / hos familjedagvårdaren
Ur barnets synvinkel är detta den viktigaste delen av hela bekantningsprocessen och det är bra att reservera 1–2 veckor tid för processen innan småbarnspedagogiken inleds. Barnet har lättare att anpassa sig till den nya omgivningen när hen på förhand får bekanta sig med verksamheten i lugn och ro tillsammans med vårdnadshavarna. Vi önskar att ni aktivt deltar i dagens olika situationer tillsammans med barnet. Vårdnadshavarens aktivitet och uppmuntran hjälper barnet att anpassa sig till gruppen.

 

Elektronisk anmälan av vårdtider
I Sibbo anmäls vårdtiderna elektroniskt. Vårdnadshavarna anmäler alltid barnets vårdtider på förhand i DaisyFamily. Anvisningar om anmälan av vårdtider hittar du här.

 

Inkomstutredning
Senast då småbarnspedagogiken inleds ska familjen lämna in en inkomstutredning för fastställande av klientavgiften. Anvisningar om klientavgifterna och inkomstutredningen finns på denna sida.

Senast uppdaterad 19.10.2021