Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänster för organisationskunder

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas organisationskunder kan via e-tjänsten ansöka om olika tillstånd och användningsrättigheter som gäller ajourhållning av befolkningsdatasystemets person- och byggnadsuppgifter och informationstjänster samt certifikattjänster. E-tjänsten kan inte användas av enskilda medborgare.

Betjäningstider