Nickby Hjärta ett nytt slags bildningscenter

Under ett och samma tak och på det omkringliggande campusområdet finns grundskolor och läroanstalter för utbildning på andra stadiet samt funktioner för kultur-, idrotts- och fritidstjänster.

Det nya bildningscentret är alltså ett möjligheternas hus. Där har skolorna har de bästa möjliga förutsättningarna för att producera högklassig undervisning, och tack vare att centret är ändringsbart öppnas nya inlärningsmiljöer.

Nickby Hjärta

Arbetet med att bygga ut bildningscentret Nickby Hjärta som inleddes i juni 2019 färdigställdes i april 2021. I samband med utbyggnadsprojektet har man byggt nya undervisningslokaler och en ny gymnastiksal för skolcentret Nickby Hjärta som färdigställdes hösten 2016. Lokalerna byggdes enligt en projektplan som godkändes av fullmäktige 7.1.2016.

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 30.5.2017 blir utbyggnaden av Nickby Hjärta en finskspråkig skola för årskurserna 1–6. Klasserna 1–6 i Nickby Hjärta utgör en administrativ del av Sipoonjoen koulu, som blir en enhetsskola från och med 1.8.2021. Enhetsskolan omfattar årskursen 1, årskurserna 7–9 och förskoleundervisningen under läsåret 2021–2022. Skolan kompletteras årligen med en ny årskurs 1 och så småningom består skolan av alla årskurser. Eleverna till enhetsskolans första klass kommer från skolans eget elevupptagningsområde och från Nickbys gemensamma elevupptagningsområde. Närskolan ändras inte får någon elev som redan har inlett sin skolgång.

För närvarande används lokalerna i bildningscentret Nickby Hjärta av årskurserna 7–9 i svenskspråkiga Kungsvägens skola och finskspråkiga Sipoonjoen koulu. Antalet elever uppgår till cirka 740. Undervisningslokalerna och gymnastiksalen i den nya utbyggnaden med två våningar är dimensionerade för sammanlagt cirka 350 förskolebarn och lågstadieelever. Den första våningen är dimensionerad för cirka 140 barn och den andra våningen för cirka 210 barn. Verksamheten i den finskspråkiga enhetsskolan inleds i de nya lokalerna i augusti 2021.

Lokalerna är modifierbara och kan användas på många olika sätt

Lokalerna i Nickby Hjärta har planerats så att de ur pedagogisk synpunkt är välfungerande, mångsidiga och effektiva. De kan sammanslås, avgränsas och stängas vid behov. Lokalerna har utrustats för studier och arbete av varierande slag. Ändringsbarheten garanterar att byggnaden kan användas för många olika ändamål. Då helheten är välplanerad kan en byggnad som är effektiv både ur användnings- och kostnadssynpunkt även vara pedagogiskt och arkitektoniskt högklassig. Akustiken, belysningen och möbleringen spelar en stor roll.

Undervisningslokalerna har delats in i lärceller med öppna lärmiljöer. En lärcell har flera undervisningsgrupper, som i sin tur alla har sina egna hembon. Hemboet är utrustat med möbler för elevernas gemsamma studiematerial och elevernas personliga saker. Största delen av de små elevernas undervisning sker i hemboet eller i dess närhet. Lösningen kombinerar en liten skolas lärmiljö med en större skolas fördelar att ordna undervisning och elevvård.

Utbyggnaden har förutom undervisningslokaler även en gymnastiksal (924 m²) som kan delas in i tre delar. I gymnastiksalen är det möjligt att utöva de vanligaste idrottsgrenarna. Den nya gymnastiksalen svarar på den nuvarande och kommande tillväxtens behov av idrottslokaler eftersom den är större än skolcentrets tidigare gymnastiksal som tas ur bruk. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat kommunen statsunderstöd för byggandet av gymnastiksalen till ett belopp av 750 000 euro.

Grafik gör fasaden levande

Grafikkonst av Aimo Katajamäki livar upp Nickby Hjärtas fasad. Verket heter Kunskapsflöde och livets akrobatik. Som namnet säger flödar verkets bilder runt byggnaden och visualiserar balansgång och att hitta sin egen plats på lärstigen. I grafiken framträder djur- och människofigurer med en lekfull stil.

Arkitekturen och stadsbilden

Byggnaderna med tillhörande gårdsplaner bildar en central mötesplats för invånarna. Byggnaden är ett fräscht inslag i stadsbilden och fungerar som symbol för tillväxten i kommuncentrum. Nickby Hjärta har planerats av den erkända finska arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy.  Pentti Kareoja fungerade som huvudplanerare. Byggnadens samtliga fasader har försetts med konstgrafik som designats av Aimonomia Oy

Bildningscentret kan användas av alla

Även om lokalerna som byggs inom projektet planeras utifrån skolornas behov, ökar byggandet av den andra fasen förutsättningarna för en mångsidig användning av Nickby Hjärta. Utanför skoltiderna kan lokalerna användas också av medborgarinstitutet samt ungdoms-, kultur- och idrottsväsendet. Lokalerna i byggnaden hyrs också ut till kommuninvånare och föreningar. I samband med utvidgningen utvidgas också gårdsplanen som tjänar som rastgård och studieplats samt som näridrottsplats för nickbyborna.

Bild: Suvi Suovaara

Arkitekturen i Nickby Hjärta

Sett från ovan har Nickby Hjärta formen av en stjärna. I den mittersta delen av byggnaden finns gemensamma funktioner och skolornas egna lokaler ligger i stjärnans spetsar. Stjärnmodellen erbjuder en lösning som flexibelt kan ändras och är kompakt både avseende funktionerna och skalan. Stjärnornas spetsar skapar på ett naturligt sätt trivsamma, närliggande gårdsplaner. Varje gårdsområde som ligger mellan spetsarna har en säregen stämning tack vare att varje fasad har en egen färgsättning.

För att uppnå målen för Nickby Hjärta hålls byggnadens area liten. Detta tillgodoser målen för energieffektivitet men även de sociala målen och målen för lättillgängliga lokaler. I planen som syftar till att skolorna ska förbli egna självständiga helheter har för vardera skolan utvisats tydliga ”revir”. De gemensamma lokalerna och gårdsområdena möjliggör å andra sidan sociala möten såväl inne i byggnaden som utanför.

I planeringen av Nickby Hjärta har målet i samtliga skeden varit att svara mot både existerande pedagogiska behov och sådana som ännu är okända. Det är viktigt att byggnaden gör det möjligt att ordna undervisning enligt läroplanen. Då byggnaden och undervisningslokalerna är ändringsbara och flexibla är inte väggarna ett framtida hinder för inlärningen.