Gatubyggen i Nickby

Det utfördes många gatubyggen i Nickby under åren 2018–2019. Avsikten med gatubyggena var att skapa en trivsammare och säkrare miljö i Nickby centrum. Man fäste speciell uppmärksamhet vid att bygga fungerande gång- och cykelvägar, och användningen av kollektivtrafiken effektiverades med hjälp av nya anslutningsparkeringar.

Stora Byvägen genomgick omfattande saneringar och en ny bussterminal byggdes vid vägen. Södra Skolvägen sanerades och Norra Skolvägen förlängdes i syfte att effektivera trafiken mellan Stora Byvägen och Nickbyvägen. De nya rondellerna på Stora Byvägen och i korsningen av Mårtensbyvägen och Nickby har gjort trafiken säkrare. De nya gatorna och parkeringsområdena är fungerande och intressanta områden där det är trevligt att röra sig för alla Sibbobor.

Nickby bussterminal

Byggandet av terminalen i Nickby startades sommaren 2018 och beställdes i slutet av 2018. Avslutningsarbetet och landskapsarkitekturen avslutades sommaren 2019. Kontraktet för Nickby terminalen slutfördes i juli 2019.

Gatuplanerna för saneringen av Stora Byvägen var framlagda och godkändes för terminalens del av Tekniska utskottet 3.4.2018.

Hurdan blev terminalen?

När den nya terminalen planerats har särskild uppmärksamhet fästs vid trivsamheten, ljusheten och tryggheten på terminalområdet. Tryggheten på området har stått i fokus, för terminalen besöks av många barn och unga. Därtill har huvudbiblioteket mycket kunder.

Den nya terminalen är inte bara en ny hållplats utan en större helhet. Gatuterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar och en förhöjd del av gatan samt av ett nytt övergångsställe med mittrefug. Gatan kantas av lövträd enligt den nuvarande modellen och en led för lätt trafik byggs på respektive sida. Väntplatser markeras tydligt, och hållplatser kommer enligt planerna vara försedda med busskurer. Därtill ska tydliga tidtabeller och ruttkartor fästas vid busshållplatserna.

Det intryck som Stora Byvägen ger kommer i huvudsak inte att förändras när terminalen byggs. Kommunen kommer att uppskatta den gamla andan och de olika kulturskikten när den väljer till exempel planteringar och träd. Kommuninvånarna har deltagit i utformningen av den nya terminalen, genom att rösta för olika alternativ: bland annat träd, hållplatstak, gatubelysning och soptunnor.

Sanering av Stora Byvägen

I samband med saneringsarbeten byggades en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare.

Det intryck som gatan ger kommer i huvudsak inte att förändras. En led för lätt trafik byggs på bägge sidor av gatan. Båda sidorna kommer att kantas med lövträd precis som förr. Trivsamheten och tryggheten försäkras med tillräckligt omfattande belysning. De mest centrala hållplatserna kommer också att förses med busskurer.

Gatuplanen var framlagda i mars 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Södra Skolvägen

Den gata som nu heter Storkärrsgränd blev färdig sommaren 2018. Samtidigt gatan bytte namn och i fortsättningen heta Södra Skolvägen mellan Stora Byvägen och Parkgårdsvägen. Den nya gatan utgör en fungerande länk mellan Nickbyvägen och Stora Byvägen.

Södra Skolvägen har blivit en boulevardliknande gata som är tydligare och trivsammare än den gamla gatan. Farleden kantas av träd, och leder för lätt trafik byggs på gatans bägge sidor. Gatuområdet byggs också bredare och förses med parkeringsplatser längs gatan.

Vid planeringsskedet har man lagt särskild vikt vid att skjutstrafiken till och från det Daghemmet Lillhjärtat kommer att fungera bra och att området är tryggt för barnen. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, Nickby centralpark samt näridrottsplatser och bostadshus på området.

Gatuplanerna var framlagda i mars 2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna planerna och valde entreprenören för arbeten i maj 2018.

Förlängning av Norra Skolvägen

Avsikten med projektet var att förlänga Norra Skolvägen ut till Nickbyvägen. Den nya gatan gör det allt lättare att röra sig från området kring bildnings- och kulturcentret till Nickby centrum. Avsikten med att förlänga gatan är att förebygga trafikstockningar som annars skulle uppstå i korsningen mellan Norra Skolvägen och Stora Byvägen när trafikmängderna ökar.

Förlängningen av Norra Skolvägen betjänar bland annat Nickby daghem och Nickby Hjärtas skolelever och andra användare. Gång- och cykelvägarna och parkvägarna kommer även i fortsättningen att betjäna dem som rör sig i parkområdet.

Gatuplanerna har varit framlagda i april 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Östra Storkärrsgränd

Samtidigt med arbeten för att förlänga Norra Skolvägen ska även Östra Storkärrsgränd, som går parallellt med Nickbyvägen, saneras.

Arbeten kommer att medföra ändringar bland annat i konstruktionslagren under vägen, avloppsrören, konstruktionerna för dagvattensbehandling och förbindelserna för lätt trafik. Gatuplanen var framlagda i april–maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.