Daghemmet Lillhjärtat (byggprojekt)

Daghemmet Lillhjärta kompletterar den pedagogiska helheten i Nickby kultur- och bildningscentrum, som för tillfället består av den framtida enhetsskolan Nickby Hjärta och en läroanstalt för utbildning på andra stadiet. Helheten som erbjuder kunskap och lärande skapar en enhetlig lärostig för barnen, från barndomen ända till tidig vuxenålder.

Byggandet av daghemmet startade i juni 2018 och daghemmet tas i bruk i hösten 2019. Byggnadens storlek är cirka 1 879 brm² och kostnaderna beräknas uppgå till 5,2 miljoner euro.

Daghemmet Lillhjärtat

I planeringen av daghemmet Lillhjärtat har man särskilt uppmärksammat en funktionell helhet och byggandet i barnens skala. Enligt planerna kommer daghemmet att ha lokaler för båda finsk- och svenskspråkiga grupper samt för grupper i den öppna småbarnspedagogiken. Byggandet av daghemmet Lillhjärtat började under våren 2018 och det nya daghemmet var klar för användning före utgången av år 2019.

Daghemmet omfattar åtta serier och inrymmer lokaler för finsk- och svenskspråkiga grupper samt för en grupp i den öppna dagvården. Vid planeringen av lokalerna i byggnaden har man fäst särskild uppmärksamhet vid att helheten har bra funktionalitet och att lokalerna har barnets skala. Resultatet är trivsamma, hälsosamma och trygga lokaler och utrymmen där modern pedagogik kan förverkligas. Tack vare att lokalerna och utrymmena är lätta att ändra kan de utnyttjas och reserveras också av olika grupper. Det här stärker bygemenskapen och samarbetet med yttre aktörer.

Varför behövs ett nytt daghem?

Utrymmena i Nickby är i huvudsak tillräckliga för den nuvarande befolkningsmängden, men en del av de daghemsbyggnaderna som för tillfället används i Nickby är i slutet av sin livscykel och har ursprungligen planerats för andra ändamål. Därför lämpar de sig dåligt för dagvårdens behov. Dessutom behövs ett daghemsutrymme som är flexibelt och kan anpassas till förändringar i barnmängden.

Barn i olika åldrar har en klar nytta av att det på samma område finns utbildning för barn i olika åldrar och även dagvård. Barnens lärmiljöer utvidgas på ett naturligt sätt då olika åldersgrupper finns på samma område. Även lokalerna och särskilt gårdsområdena kan användas av alla.

Vad planeras?

Den nya planen för småbarnspedagogik introducerar pedagogiskt nytänk i daghemsvärlden. För personalen innebär detta nya verksamhetssätt, men också kraven på lokalerna ändras. Vid planeringen av daghemmet i Nickby Hjärta har man beaktat ergonomin, lokalernas flexibilitet och ändringsbarhet, trivsamhet och hinderfrihet samt belysning och akustik, inomhusluftens kvalitet samt renlighet. I planen är byggnaden indelad i många mindre delar med träfasad, vars skala påminner om de små daghemmen som finns i Sibbo. Varje grupp har en egen ingång till byggnaden, som är belägen i samband med gruppernas egen gårdsplan.

I tillägg till dessa innebär god planering också att kraven som verksamheten ställer är i balans med kostnaderna. Då har byggnaden byggts på ett ändamålsenligt sätt, varvid den är både lokal- och kostnadseffektiv.

Varför ett daghem av just denna storlek?

I Sibbo har man goda erfarenheter av ett större, centraliserat daghem som är tvåspråkigt. Det nya daghemmet skapar en enhetlig lärostig för barnen i Nickby. Dessutom har barnen en möjlighet att så småningom bekanta sig med den närliggande lärmiljön och utvidga sina revir enligt åldern.

Barnen får också möjlighet att bli en del av en större kamratgrupp, behålla sina ansvariga fostrare över en längre tid samt arbeta i en mångsidigare lärmiljö såväl inomhus som utomhus. En större enhet innebär också att den sammanlagda personalstyrkan blir större, vilket ökar tryggheten, underlättar ordnandet av ersättare samt utökar personalens kunskapsbas.