Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Sipoon kunta edellyttää, että koko organisaation henkilökunta ja organisaation lukuun töitä tekevät noudattavat kaikessa toiminnassaan organisaation arvoja sekä olemassa olevia lakeja, sopimuksia ja ohjeistuksia. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan työssä havaitsemistaan rikkomuksista tai rikkomusepäilyistä.

Sipoo ei tingi rehellisyydestä toiminnassaan. Sipoo on sitoutunut noudattamaan korkeita eettisiä standardeja, lakeja ja säädöksiä ja niiden rikkomista ei suvaita.

Ilmoittajaa suojellaan lain edellyttämällä tavalla.

Mistä voi ilmoittaa?

Ilmoitukset, jotka ovat seuraavan lain piirissä: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Ilmoituksen jättäminen

Ilmoituksen voi tehdä ilmoituskanavan kautta:

Sipoon puolesta ilmoituskanavasta huolehtii BDO Oy. BDO on riippumaton ulkopuolinen taho, joka vastaa ilmoitusten esikäsittelystä ja raportoi niistä ainoastaan Sipoon nimetyille vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöt päättävät ilmoitukseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

BDO ja Sipoo käsittelevät kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti. Ilmoittajan anonymiteettiä kunnioitetaan.

Ilmoituksen tulee perustua tietoon tai perusteltuun epäilyyn ja se on tehtävä hyvin aikein (vilpitön mieli). Perättömän ilmiannon tekeminen on laitonta ja se saattaa johtaa toimenpiteisiin.

Epäillystä tai havaitusta väärinkäytöksestä tulee tehdä ilmoitus ensisijaisesti Sipoon ilmoituskanavaan. Ilmoittajalla on kuitenkin oikeus tehdä ulkoinen ilmoitus oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai toimivaltaiselle viranomaiselle mikäli ulkoisen ilmoituksen tekemisen edellytykset täyttyvät.

Tietoa ilmoittajansuojelusta oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla ja oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava