Styrgrupp som stöd för beredning av Kervo och Sibbo sysselsättningsområde

Kervo är sysselsättningsområdets ansvarskommun och ansvarar för lika tillgång till tjänsterna och åtgärderna, fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dem, det sätt som de produceras på, tillsynen över produktionen och utövandet av myndigheternas befogenheter. Kervo stads sektion för personal- och sysselsättningsfrågor fungerar som kommunernas gemensamma organ och ansvarar för ordnande av sysselsättningsområdets lagstadgade arbets- och näringstjänster. Sibbo kommun deltar i det här organet i beslutsfattande som gäller tjänsterna i sysselsättningsområdet.

Beredningen av sysselsättningsområdet bygger på ett samarbetsavtal samt en plan för ordnande av arbetskraftsservice. Planen för att ordna arbetskraftsservice som beaktar servicebehoven hos de båda kommunerna utgår från tanken att invånarna garanteras arbets- och näringstjänsterna som närtjänster och att sysselsättningsområdet är tvåspråkigt.

Styrgruppen leder och drar upp linjerna för beredningen

Styrgruppen för beredningen av Kervo och Sibbo sysselsättningsområde har grundats som stöd för beredningen av sysselsättningsområdet. Styrgruppen följer och styr hur beredningen framskrider och tar ställning till frågor som rör den samt drar vid behov upp linjer i ärenden som gäller hela sysselsättningsområdet. Styrgruppen fungerar tidsbundet fram till den 31 december 2024 eller högst tills dess att sysselsättningsområdenas myndighetsverksamhet och -ansvar inleds.

Styrgruppens ledamöter:

Kervo stadsstyrelses ordförande Markku Pyykkölä
Sibbo kommunstyrelses ordförande Kaj Lindqvist
Kervo stadsfullmäktiges ordförande Anne Karjalainen
Sibbo kommunfullmäktiges ordförande Ari Oksanen
Kervo stads sektion för personal- och sysselsättningsfrågors ordförande Tatu Tuomela
Sibbo näringslivs- och sysselsättningssektions ordförande Antti Skogster

Styrgruppens sakkunniga:

Kervos stadsdirektör Kirsi Rontu
Sibbos kommundirektör Mikael Grannas
Kervos sysselsättningsdirektör Martti Poteri
Sektordirektör för vardag och fritid i Sibbo Jukka Pietinen
Kervos stadskamrer Teppo Verronen

Markku Pyykkölä fungerar som styrgruppens ordförande, Kaj Lindqvist fungerar som vice ordförande och Teppo Verronen som sekreterare. Motsvarande organs 1:a vice ordförande fungerar som ersättare för styrgruppens ledamöter.

AN2024-reformen

Ansvaret för offentlig arbetskraftservice som tillhandahålls arbetssökande och företag samt andra arbetsgivare överförs från staten till sysselsättningsområden som bildats av kommunerna den 1 januari 2025. Även personalen som sköter om dessa uppgifter överförs till kommuner eller samkommuner genom överlåtelse av rörelse. Målet för reformen är en servicestruktur som främjar arbetstagarnas snabba sysselsättning på bästa möjliga sätt och ökar arbets- och näringstjänsternas produktivitet, tillgänglighet, effektivitet och mångsidighet.

 

Senast uppdaterad 21.03.2024