Slutrapporten för invånarenkäten gällande gatu- och grönområdenas vinterunderhåll har publicerats

 

Syftet med enkäten var att samla in information gällande invånarnas åsikter gällande vintertidens underhållsåtgärder gällande bland annat plogning, sandning, belysning och allmän trivsel. Baserat på svaren strävar kommunen att vidare utveckla de dagliga arbetsuppgifterna och uppdragen, förbättra den byggda miljöns funktionalitet och inrikta utvecklingsåtgärder till rätt objekt.

I år fick enkäten om vinterunderhåll sammanlagt 150 svar. Med tanke på hur invånarna svarat på vinterunderhållsenkäterna under de senaste åren kan man säga att årets svarsaktivitet är hyfsat bra. Svaren delades dock mycket ojämnt mellan de olika områdena i vinterunderhållsenkäten. Till exempel i fjol fick enkäten om vinterunderhåll enbart 30 svar. Att svarsantalet är högre i år beror delvis säkert på att vintern var snörik, vilket också kommer fram av svaren.

Invånarna önskar ställvis bättre plogning och halkbekämpning samt mera sopkärl

I den fritt formulerade responsdelen av enkäten underströks bland annat de otillräckliga resurserna för plogningsfordon under tidsperioder av rikliga snömängder samt den otillräckliga mängden sopkärl i samband med friluftsområden och fotgängarleder. Dessutom steg ett bekant tema från tidigare års enkäter, nämligen hundavföring som låtits bli att plockas upp, åter som ett fenomen som uppfattats som negativt bland dem, som besvarat den fritt formulerade responsdelen.

Emedan mängden svar förblev något liten, bör inga långtgående slutsatser dras, eftersom enskilda svars tyngd lätt kan få en större betydelse än vad verkligheten påbjuder. Trots de många olägenheter och utvecklingsmål som lyfts fram, fick vintertidens underhåll ställvis även tack för bland annat effektivt sandavlägsnande och belysningen av skidspåren.

Via denna länk kan du ta del av en mer specifik slutrapport med områdesvisa resultat i vinterskötselns invånarenkät.

Enkäten över gatu- och grönområdenas sommarskötsel öppnas senare i höst

Nivån och den allmänna bilden gällande vinterunderhåll kommer även framledes att följas med i form av årliga enkäter. En dylik enkät gällande sommarsäsongens underhållsåtgärder på gatu- och grönområden öppnas åter igen på hösten.

Ett stort tack till samtliga svarande för värdefulla synpunkter och respons!

Senast uppdaterad 08.07.2021