Sibbo kommun strävar efter att minska den totala energiförbrukningen med fem procent från och med början av år 2023

 

Energisparåtgärderna, som föreslås att vidtas från och med början av år 2023, har bedömts med avseende på ekonomisk besparing, hållbarhet, genomförbarhet och effektivitet. 

Med de nya åtgärder som föreslås i kommunens energiprogram reagerar kommunen på det rådande osäkra elmarknadsläget där elkonsumtionen och uppvärmningen orsakar betydande ökade kostnader speciellt under den kommande uppvärmningssäsongen. 

Fastigheternas inomhustemperaturer justeras och utebelysningen förnyas med led-lampor

Den största potentialen för energibesparing riktas mot kommunens nuvarande fastighetsbestånd samt mot förnyande och justering av utebelysningen.

I energiprogrammet föreslås det att inomhustemperaturerna i kommunens fastigheter som är i bruk sänks med en grad eller två grader – med beaktande av olika användargruppers behov. I tomma fastigheter och de fastigheter som är delvis i bruk kan inomhustemperaturerna och ventilationen justeras ännu mer. Till exempel kan temperaturen i tomma fastigheter från fall till fall sänkas ändå till tio grader eller vid behov kan uppvärmningen och ventilationen tas helt ur bruk.

Den största delen av belysningen i kommunens gatu- och friluftsområden är relativt nya, energieffektiva led-lampor. När det gäller utebelysningen föreslår energiprogrammet att förnyandet av den föråldrade belysningen fortsätter så att lamporna byts mot led-lampor när de är i slutet av sin livscykel. I programmet föreslås det också att gatu- och utebelysningens automatik utvecklas genom att inleda ett utvecklingsprojekt om smartbelysning.

Andra åtgärder, som föreslås i energiprogrammet för att nå energisparmålet, omfattar bl.a. att använda solenergi i fastigheterna mer än nu, att byta avloppspumpstationernas pumpar mot energieffektiva pumpar i samband med saneringarna samt att styra fastighetsanvändarnas aktiviteter mot energibesparandet.

Långsiktigt och systematiskt energisparsarbete

Sibbo kommun har väldigt bra utgångspunkter när tidsperioden av osäkra energimarknader börjar. Under de senaste åren har kommunen arbetat långsiktigt och framgångsrikt för att spara energi till exempel i sina fastigheter och att förnya utebelysningen.

All energi i kommunens nya fastigheter har producerats med förnybara energikällor från och med 2015. Till exempel har konstgräsplanen i Söderkulla uppvärmts fullständigt med jordvärme sedan 2020. Sedan 2016 har det däremot reserverats ett separat anslag för att förbättra energieffektiviteten hos det existerande äldre fastighetsbeståndet. Tekniska utskottet beslutar om anslaget, och i år höjdes anslaget från 150 000 euro till 300 000 euro. Med hjälp av anslaget har till exempel oljevärmen i Söderkulla gård och Boxby skola bytts ut mot luft-vattenvärmepumpar samt skolornas inomhusbelysning har förnyats med led-lampor.

För närvarande deltar kommunen också i den riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare, som ger konkreta tips för att spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på jobbet och i trafiken. Du kan bekanta dig till energisparkampanjens tips här.

Länkar:

Sibbo kommuns energiprogram 2023–2025, förslag till kommunstyrelsen

Senast uppdaterad 15.12.2022