Regionförvaltningsverket meddelar: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har publicerat beslut om stängning av bl.a. idrottslokaler, säkerställande av säkra avstånd i kundutrymmen och förlängning av restriktionerna för sammankomster

Beslutet om stängning av lokaler innebär att offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som måste stänga kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Utrymmena som måste stängas kan också användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering, gymnastikundervisning i skolorna och för att ordna coronavaccineringar.

Beslutet baserar sig på ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som godkändes den 28 mars 2021 och som innebär att man strök möjligheten att hålla utrymmen öppna för högst tio kunder.

”Lagändringen innebär i praktiken att enligt vårt nya beslut måste utrymmen som används för motions- och rekreationsverksamhet också av ett litet antal kunder stängas. Hittills har utrymmen som använts av högst tio personer kunnat ha öppet”, säger regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Vi förstår de utmaningar som aktörerna inom bland annat idrottssektorn står inför i och med att beslutet träder i kraft så snabbt. På grund av det epidemiologiska läget var vi emellertid tvungna att fatta beslutet så fort som det enligt lagen var möjligt.”

På basis av sjukvårdsdistriktens bilder av läget är stängningsbeslutet nödvändigt inom Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Beslutet enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar att stänga utrymmen är i kraft 1–14 april 2021.

Regionförvaltningsverket kan fatta beslutet om incidensen överstiger 50 fall/100 000 personer under två veckor, om det i området konstateras sjukdomskluster som är svåra att spåra och om det finns risk för att sjukvården i området överbelastas. Enligt lagen kan beslutet fattas för högst två veckor åt gången.

Aktörerna måste se till att kunderna har möjlighet att hålla säkra avstånd i lokalerna

I hela södra Finland, det vill säga i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, träder dessutom den 1 april 2021 i kraft ett beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som innebär att aktörerna måste se till att närkontakter mellan kunder eller deltagare i realiteten kan undvikas i lokalerna. I mars har beslutet varit i kraft i alla distrikt utom i Kymmenedalen.

Beslutet är förpliktande för följande aktörer både inom offentliga och privata sektorn:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller utrymmen som används av dessa aktörers kunder eller deltagare, såsom butiker, kundserviceutrymmen samt motions- och rekreationsutrymmen. Beslutet gäller inte kontakterna mellan kunder och personal, läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet.

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själva bestämma vilka metoder som används. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den. Planen behöver inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut enligt vilket nära kontakter måste förhindras baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Även paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar har nu ändrats: för övriga utrymmen gäller paragrafen fortfarande inomhusutrymmen för över 10 personer och utomhusutrymmen för över 50 personer, men i utrymmen där det föreligger hög sjukdomsrisk, det vill säga i ovan nämnda utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste skyldigheten fullgöras oberoende av antalet kunder. Beslutet är i kraft till och med 30.4.2021.

Allmänna hygienkrav ska alltid beaktas då utrymmen används

Aktörerna som ansvarar för användningen av kundutrymmena ska alltid dessutom fullgöra de allmänna skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten. Sådana är bland andra att ge kunderna och deltagarna möjlighet att rengöra händerna, instruera kunderna och deltagarna om att hålla säkert avstånd, effektivisera rengöringen av ytorna och i mån av möjlighet ordna verksamheten så att kunderna eller deltagarna är tillräckligt långt från varandra. Skyldigheterna beskrivs i paragraf 58 c.

I regel övervakar kommunerna att man i utrymmena fullgör skyldigheterna enligt lagen och regionförvaltningsverkets beslut. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas för en viss tid som är högst en månad eller förelägga ett vite.

Sammankomstbegränsningarna på högst sex personer fortsätter i hela södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har även förlängt begränsningarna av sammankomster inom sitt område så att de gäller under hela april månad: förbudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än sex personer förlängs i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt under tiden 1 – 30.4.

Stängningen av högstadierna fortsätter och eleverna fortsätter med distansundervisning till och med den 11 april i Södra Karelen, Nyland och Päijänne-Tavastland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder också som bäst ett beslut om förlängning av stängningen av högstadierna inom Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden också veckan efter påsk, det vill säga till och med den 11 april 2021. Beslutet publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats senast den 1 april. Eleverna fortsätter alltså med distansundervisning åtminstone under nästa vecka. Efter påsken ser man över läget på nytt om huruvida en förlängning behövs.

Vid beslutsfattandet beaktades de regionala lägesbilderna

I sin bedömning av beslutens nödvändighet har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beaktat lägesbilderna och åtgärdsförslagen som de regionala coronagrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har presenterat. Utifrån de senaste dagarnas sjukdomssiffror ser det epidemiologiska läget något ljusare ut, men antalet smittade minskar inte tillräckligt snabbt och de är fortfarande alltför många, vilket innebär en risk för att sjukvården överbelastas. Det är alltså tills vidare inte möjligt att lätta på restriktionerna. Regionförvaltningsverket följer noga med läget tillsammans med de regionala coronagrupperna och förbereder sig på att snabbt fatta de beslut som behövs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland poängterar att sjukdomsläget i södra Finland fortfarande är allvarligt och att de mer smittsamma virusvarianterna ytterligare ökar risken för en snabb försämring av läget. Det är nu väsentligt att bekämpa viruset genom att begränsa antalet närkontakter och följa hygienanvisningarna – ansvaret ligger på varje enskild person och aktör. Det är skäl för var och en att följa alla myndighetsbegränsningar, rekommendationer och anvisningar som är i kraft.

Senast uppdaterad 31.03.2021