Regionförvaltningsverket informerar: Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om restriktioner för Nyland och Egentliga Tavastland. Coronaläget i områdena har snabbt försämrats och hälso- och sjukvårdens kapacitet är äventyrad.

I Nyland begränsas sammankomster och användningen av utrymmen för kunder och publik. I Egentliga Tavastland begränsas antalet deltagare i offentliga tillställningar. Bägge besluten är i kraft under tiden 4–31.12.2021.

I Nyland förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förbjuder Regionförvaltningsverket i Södra Finland offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där deltagarantalet överstiger 20 personer. Arrangören av den offentliga tillställningen kan ta i bruk covidintyget, och då behöver begränsningen av deltagarantalet inte följas.

Om covidintyget tas i bruk vid en offentlig tillställning som ett alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska intyget krävas för hela tillställningen. Covidintyget måste kontrolleras hos personer som är över 16 år i samband med att de kommer till evenemanget. Covidintyget kontrolleras inte av exempelvis personal eller dem som uppträder.

Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg, utan då måste restriktionerna följas. En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

I Nyland måste de som ansvarar för utrymmena se till att det är möjligt att undvika den smittorisk som närkontakter utgör – alternativet är ofta att kräva covidintyg

Beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller en mängd olika utrymmen för kunder och publik (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar) i Nyland. Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förebygga den smittorisk som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna.

Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Som ett alternativ till begränsningar av antalet deltagare eller placering av deltagarna kan den aktör som ansvarar för utrymmena kräva att kunderna eller de som deltar i verksamheten uppvisar covidintyg. Aktören kan ta i bruk covidintyget i följande utrymmen som i regel används för rekreationssyfte under fritiden:

  • utrymmen inomhus och utomhus som används för offentliga tillställningar
  • gym och andra utrymmen inomhus som används för idrott eller motion
  • allmänna bastur samt bassängutrymmen i simhallar, utomhusbad och badinrättningar samt omklädningsrum i omedelbar anslutning eller närhet till dem
  • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • museer, utställningsutrymmen och andra motsvarande kulturutrymmen.

Covidintyget kan inte tas i bruk i sådana utrymmen som är väsentliga för ett sedvanligt liv eller för åtnjutandet av lagstadgade rättigheter. Intyget får inte krävas exempelvis på apotek, i detaljhandelsaffärer, på posten, bensinstationer eller bibliotek.

”Syftet med beslutet som rör användningen av utrymmen är att trygga deltagarnas hälsosäkerhet. Den som driver exempelvis ett gym kan förebygga den smittrisk som närkontakter utgör genom att begränsa antalet deltagare i utrymmet. Något bestämt säkert avstånd som ska hållas krävs dock inte” säger överinspektör Oona Mölsä från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”Som ett alternativ till exempelvis begränsning av deltagarantalet kan den som driver ett gym börja använda covidintyget. I sådana fall ska covidintyget kontrolleras för personer som är 16 år eller äldre när de kommer till lokalen”.

Beslutet om användningen av utrymmen gäller också exempelvis barns och ungas hobbyverksamhet. Beslutet förhindrar inte hobbyutövning, utan verksamheten kan fortfarande ordnas genom ökade hälsosäkerhetsåtgärder. Aktörerna kan exempelvis överväga att begränsa föräldrarnas vistelse i barnens hobbyutrymmen.

”Vi vill säkerställa att hälsosäkerheten kan tryggas på ett omfattande sätt i alla åldersgrupper och samtidigt möjliggöra att barn kan fortsätta leva så normalt som möjligt så att exempelvis närundervisningen i skolorna kan tryggas”, motiverar överinspektör Mölsä beslutet. ”Om aktören börjar använda covidintyget ska intyget i vilket fall som helst inte kontrolleras för personer under 16 år.”

Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förebygga den smittrisk som närkontakter mellan kunderna eller deltagarna utgör. Om aktören kräver att kunderna eller de som deltar i verksamheten ska uppvisa covidintyg som ett alternativ till begränsningarna enligt lag ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet. Beslutet gäller inte heller restauranger eftersom bestämmelser om restriktioner för deras del finns i en annan paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är regeringen som fattar beslut om restriktioner för restauranger.

Regionförvaltningsverket påminner om att man i olika kund- och publikutrymmen i hela Finland också ska iaktta de allmänna hygienkraven enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av om covidintyget används. Mer information på regionförvaltningsverkets webbplats: Vilka är hygienkraven som föreskrivits i lagen om smittsamma sjukdomar?

Mer information:

Vanliga frågor om coronan på rfv.fi

Regionförvaltningsverkens kundservice, kundservice@rfv.fi

 

Senast uppdaterad 07.12.2021