Planförslaget för Tallmobågen läggs fram – Byaliknande bostadsområde, Talmukkatorget och mångsidiga idrottsmöjligheter

Planområdet ligger mellan Mårtensbyvägen och Golf Talma, på gångavstånd från den planerade järnvägsstationen längs Kervo−Nickby-tågförbindelsen. I dag bor ca 140 invånare på planområdet. Planförslaget skulle möjliggöra mångsidigt boende för ca 1 900–2 000 invånare i egnahemshus, sammanbyggda småhus i bolagsform samt låghus.

I förslaget är ca 58 procent av planområdet anvisat för byggande av bostäder (cirka 25 procent för låghus, radhus och sammanbyggda småhus, cirka 22 procent för egnahemshus och cirka 11 procent för småhus). Cirka 17 procent av planen utgörs av närrekreationsområde, och resten av planområdet är avsett för offentligt byggande och gång- och cykelvägar.

De högsta byggnaderna skulle byggas längs Mårtensbyvägen och Satotalmavägen. Man skulle kunna bygga hus med högst 3–4 våningar. För att serviceboende ska kunna placeras längs Tallmobågen har man anvisat ett kvarterområde vid den närliggande sandgropen.

Som byggmaterial har man mest undersökt byggande i trä. I flera kvarter förutsätts det att det huvudsakliga byggmaterialet är trä.

Livligt bycentrum med torg och mångsidig idrottspark

Bild: Sitowise Oy

Illustration. Människor går och rör sig på en gata. Träd, byggnader.
FBK:s byggnad Talmukka skyddas och intill den byggs Talmukkatorget, som fredas från biltrafik.

I planförslaget eftersträvas att återuppliva det gamla bycentrumet till en livskraftig mötesplats. FBK:s byggnad Talmukka skyddas med detaljplanen. Byggnaden och Talmukkatorget intill den skulle erbjuda invånarna offentligt utrymme där de kan ordna evenemang och tillbringa tid tillsammans. I närheten finns även reserveringar för offentligt byggande, det vill säga för en skola och ett daghem.

Det gamla stickspåret skulle tas i bruk som ett trivsamt promenad- och cykelstråk. Det skulle förena torgområdet med de östra bostadskvarteren och idrottsparken. Ett nätverk av gång- och cykelleder samt gröna leder går också genom området, vilket stöder invånarnas möjligheter att röra på sig och motionera samt möjligheter till rekreation i den egna närmiljön.

I mitten av planområdet bevaras den naturliga skogsparken. Dess kärna är en mångsidig idrottsanläggning som ligger i den gamla sandgropen. Planförslaget gör det möjligt att bilda ett mångsidigt utbud av rekreation och idrott i idrottsparken. Skogsparken omfattar ett även nu populärt klippområde.

Planområdet omges av åkrar och öppet odlingslandskap. Vyn från friluftslederna och rekreationsområdena på planområdets kanter öppnar mot den omgivande landsbygdsmiljön.

Bild: Sitowise Oy

Illustration om planområdet från luften. Vägar, hus, skog, odlingar.
Planområdet omges av åkrar och öppet odlingslandskap.

Bygger på det nuvarande trafiknätet

Trafiklösningen baseras i hög grad på det nuvarande trafiknätet som också förbättras samt på placeringen av nya gång- och cykelvägar. Tallmobågens vägområde ändras till en matargata med en gång- och cykelväg.

Tallmobågens och Mårtensbyvägens anslutningar planeras som rondeller. Dessutom kommer anslutningarna och trafiksäkerheten i korsningen av Tallmobågen och Byändavägen samt i korsningen av Tallmobågen och Nygårdsvägen att förbättras. Blekdalsvägen planeras till en så kallad byväg där det i mitten finns en smalare körbana för biltrafiken och vid vägrenarnas båda sidor placeras gång- och cykelvägar.

Det har planerats att parkeringen till största delen ordnas på fastigheterna. I förslaget är parkeringsnormen för radhus och småhus 1,5 bilplatser per lägenhet och för låghus 1 bilplats per 75 kvadratmeter våningsyta och minst 1 bilplats per lägenhet.

Invånarna kan snart ge respons på förslaget

Utkastet till detaljplanen var framlagt i slutet av år 2022. I förslaget till detaljplanen för Tallmobågen har vid mån av möjlighet beaktats den respons som lämnats in vid utkastskedet.

Till exempel har man kunnat ändra en del av vanliga gatuområden i utkastet till en sådan gång- och cykelväg på vilken det är tillåtet att köra till tomterna. I responsen önskades även kommersiella tjänster. Förslaget gör det möjligt att placera en småskalig kommersiell verksamhet på området genom att reservera utrymme för affärsverksamhet i byggnaderna på Mårtensbyvägen.

Kommunstyrelsen beslutade 26.2.2024 att lägga fram förslaget till detaljplanen för Tallmobågen. Förslaget till detaljplanen kommer att vara framlagt 7.3.2024–19.4.2024 och invånare kan då ge respons. Närmare anvisningar om hur man ger respons publiceras senare när planförslaget kungörs.

Planläggningen av Tallmobågen presenteras också på Talman koulu (Satotalmavägen 17) 3.4.2024 kl. 17.00–18.30. Invånarmötet genomförs som en planutställning och du kan komma till tillställningen när som helst. Välkommen!

Efter framläggningstiden fortsätter planberedningen utgående från den respons som har lämnats in. Avsikten är att efter bearbetningen förs planen vidare till förtroendeorganens behandling för godkännande.

Länkar:

TM6-planutkast på sibbo.fi: www.sipoo.fi/sv/tm6
Ärende i kommunstyrelsens protokoll

 

 

Senast uppdaterad 06.03.2024