Östra Nylands tillgänglighets- och framkomlighetsprogram har färdigställts

Programmets vision är att de östnyländska kommunerna ska erbjuda sina invånare en så tillgänglig livsmiljö och tillgängliga tjänster som möjligt.

– Det tillgängliga Östra Nyland är också en jämlik, tolerant och bra plats för boende, arbete och användning av tjänster. Alla har lika tillgång till funktioner, områden, tjänster och arbetsplatser, och det är enkelt att ta sig fram, säger Irja Suhonen, projektchef för den regionala arbetsgruppen.

I arbetet för det regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet deltog representanter från regionens äldre- och handikappråd samt kommunala representanter från olika branscher och resultatenheter i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo.

Som sakkunnig i beredningsarbetet deltog Jukka Suhonen, tillgänglighetsexpert på byggda miljöer. För samordningen och utarbetandet av programmet svarade projektchef Irja Suhonen.

Programmet omfattar detaljerade konkreta och kommunspecifika objekt och åtgärder för att främja tillgängligheten och framkomligheten.

– Att förbinda sig till programmet är också en värderingsfråga för regionen. Beaktandet av tillgänglighets- och framkomlighetsfrågor ökar de östnyländska kommunernas attraktivitet och lyfter fram deras vilja att ta hand om sina invånare och välkomna nya invånare till Östra Nyland, säger Jukka Suhonen.

Temat är aktuellt också på en riksomfattande nivå. Social- och hälsovårdsministeriet har nyligen publicerat ett verksamhetsprogram där tillgänglighet och framkomlighet har lyfts fram.

– Vi är bland de första regionerna i Finland med ett gemensamt och omfattande program för tillgänglighet och framkomlighet. Arbetet inleddes för ungefär ett år sedan med en utredning om nuläget av handikappservicen och vi är väldigt nöjda att vi utvecklar tjänsternas kvalitet tillsammans i hela regionen, säger Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Tillgänglighet betjänar alla

Under de närmaste deccennierna kommer tillgänglighet och framkomlighet ha en allt större betydelse också i och med ändringen i befolkningens åldersstruktur i Östra Nylands region. Målet är att tillgänglighet och framkomlighet ska ses som en primär och ekonomisk verksamhetsmodell inom hållbar utveckling som är till nytta för alla. Tillgänglighet och framkomlighet handlar om att beakta mångfalden bland människor. Detta gäller såväl den byggda miljön som tjänster, kommunikation och attityder.

– Tillgänglighet och framkomlighet är en summa av flera faktorer. För att de ska kunna förverkligas behövs förståelse om olika behov och vilja att göra saker bättre för alla. Tillgänglighet och framkomlighet är inte några särlösningar utan ett verksamhetssätt genom vilket kommunen underlättar alla invånares möjligheter att ta sig fram, delta och verka.  Tillgänglighet betjänat barnfamiljer, äldre, personer med tillfälliga funktionsbegränsningar, personer med funktionsnedsättningar – oss alla, säger Irja Suhonen.

Syftet med tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet är att tillsammans utveckla hela Östra Nyland, skapa och åtgärda tjänster samt göra miljön tillgänglig och framkomlig för alla områdets invånare. För att målen ska förverkligas krävs samarbete och alla parters engagemang för verkställandet av tillgänglighets- och framkomlighetsprogrammet samt den styrning, uppföljning och övervakning som säkerställer det.

Länkar:

Östra Nylands gemensamma regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021–2025 (pdf)

Rätt till delaktighet och likabehandling. Nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2020–2023) (valtioneuvosto.fi, på finska)

Senast uppdaterad 04.03.2021