Fullmäktige godkände strategin för Sibbo

Sibbos strategi för åren 2022–2025 sammanfattas i en strategibild. Klicka på den här länken för att se en större bild. Bilden har utarbetats av Creative Crue.

Tre grundförutsättningar.

I strategin fastställs tre grundförutsättningar som måste uppfyllas. Grundförutsättningarna är:

  • Invånarnas välbefinnande och säkerhet
  • Kommunen utvecklas hållbart
  • Ekonomin är i balans

Dessa inkluderar bland annat en riktlinje om att bygga upp en balanserad driftsbudget för morgondagens Sibbo utan att höja inkomstskatten. Våra barn och ungas välmående förbättras. Brottsligheten minskas och invånarnas säkerhet förbättras med hjälp av partnerskap.

Sibbo vill också bidra till att minska koldioxidutsläppen i hela kommunen. Kommunen kommer att utarbeta en färdplan för ett hållbarare Sibbo.

Visionen fortfarande att vara Finlands mest eftertraktade

Sibbos vision är fortfarande att vara Finlands mest eftertraktade. Enligt visionen är Sibbo en grön oas intill huvudstadsregionen, som erbjuder en boende- och fritidsmiljö som skapar samhörighet och tryggar förutsättningar för framgångsrikt företagande.

Invånarna och företagarna i Sibbo är aktiva och initiativrika människor som mår bra och åstadkommer saker tillsammans. Kommunens värderingar är fortsättningsvis tjänstvillighet, öppenhet och uppfinningsrikedom.

Hälften av bostadsbyggandet småhus

Sibbo är även i fortsättningen en växande kommun och den eftersträvade befolkningstillväxten är cirka 500 invånare per år. Hälften av bostadsbyggandet i Sibbo kommer i framtiden att ske i form av småhus, bland annat egnahemshus, fristående hus och radhus.

Centrumområdena ska utvecklas innovativt. Byarnas livskraft och byggandet i byarna främjas aktivt i samråd med invånarna. Beviljandet av tillstånd påskyndas i glesbygden.

Företagen och framför allt serviceföretagen utökas och blir mångsidigare tack vare markägande, planläggning och marknadsföring. Naturturismen och dess stödtjänster ska utökas och de maritima tjänsterna utvecklas.

Persontågtrafiken främjas

Persontågtrafiken främjas i Nickby och Tallmo. I Söderkulla vill man ha snabba bussförbindelser västerut. Dessutom behövs ett beslut om byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla.

Parkeringen utvecklas enligt invånarnas behov och dimensioneras utifrån antalet lägenheter och med beaktande av trafikens elektrifiering. Sibbo motarbetar också införandet av vägavgifter i huvudstadsregionen.

Bildningstjänsterna bland den högsta fjärdedelen

Bildningstjänsterna i Sibbo har som mål att höra till den högsta fjärdedelen i landet vad gäller tjänsternas nivå. Till exempel vad gäller barn och ungas inlärningsresultat vill man vara bland den högsta fjärdedelen i landet.

Därutöver vill man utöka antalet användare av fritids- och kulturtjänster och andelen kommuninvånare som använder tjänsterna. Sibbo strävar också efter att utveckla skolgången och hobbyverksamheten jämsides för att möjliggöra en smidig vardag.

Möjlighet att uträtta ärenden digitalt

Utöver att uträtta ärenden på plats erbjuder Sibbo även kunderna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster. Invånarna engageras aktivt att delta, och kommunens kommunikation håller en god nivå. Sibbo har en centraliserad modell för kundservicen där någon alltid svarar och kunden får hjälp.

Avsikten är att systematiskt utveckla personalens kunnande och kommunorganisationens förmågor. Arbetet i Sibbo leds och utförs på ett kunnigt, professionellt, öppet och interaktivt sätt. Personalens möjligheter att påverka främjas.

Sibbo strävar efter att bygga upp ett gott partnerskap med välfärdsområdet och säkerställa kvaliteten på invånarnas tjänster oberoende av tjänsteleverantör. Samarbetet intensifieras framför allt med sådana partner som hänför sig till genomförandet av de strategiska målen.

Fullmäktige gjorde några ändringar i strategiförslaget

Fullmäktige gjorde några ändringar i strategiinnehållet vid sitt möte. Målet ”De ungas välmående förbättras” ändrades att lyda: ”Våra barn och ungas välmående förbättras”.

Fullmäktige godkände även förslaget att ändra meningen ”Boende som motsvarar människornas behov i hela Sibbo” enligt följande: ”Boende som motsvarar människornas behov i alla åldrar och livssituationer i hela Sibbo”.

Läs mer om strategin via denna länk. 

Länkar:

Föredragningslista till fullmäktiges möte
Strategin Sibbo 2022-2025

 

Senast uppdaterad 29.04.2022