Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

År 2022 skulle kommunens resultat inklusive Sibbo Vatten bli cirka 0,8 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott skulle uppgå till 2 miljoner euro.

Konstisbana utomhus, Mårtensby skolas vattentak och sanitetsutrymmen vid badstrand

Fullmäktigeledamöterna lämnade in sammanlagt 47 understödda förslag till budgeten och ekonomiplanen vid remissdebatten 15.11.2021. Fullmäktige beslutade att inkludera en del av ändringsförslagen i budgeten i går då behandlingen av budgeten fortsatte.

Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 50 000 euro i nästa års budget för planeringen av en konstisbana utomhus i Söderkulla idrottspark. Ett anslag på 500 000 euro reserveras för byggandet av konstisbanan år 2023.

Fullmäktige beslutade att höja anslaget för bildningsväsendet med 150 000 euro i syfte att skaffa ljud- och ljusutrustning till Topeliussalen. Fullmäktige reserverade också 130 000 euro för att förnya Mårtensby skolas vattentak och göra upp en saneringsplan för nästa år.

Fullmäktige beslutade också att höja Idrottstjänsters saneringsanslag för att bygga sanitetsutrymmen vid Tasträsk badstrand. Man förbereder sig för att planera projektet nästa år och preliminärt reserverades 100 000 år för genomförandet av projektet år 2023. Fullmäktige beslutade likaså att redan nu förbereda sig för planeringen av en simhall i Nickby och preliminärt reserverades 50 000 euro för projektet år 2024.

En reservering på 100 000 euro fogades till investeringarna för att bygga fibernät i byarna. Kommunen ansöker dessutom om ett bredbandsstöd på 300 000 euro av Transport- och kommunikationsverket. Om stödet inte beviljas, förblir också anslaget på 100 000 euro outnyttjat.

Fullmäktige beslutade också att avgifterna för elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet inte höjs nästa år. Bildningsutskottets anslag utökades med 40 000 euro för att göra en utredning om ett servicenät som omfattar alla bildningstjänster. Utredningen ska göras nästa år och behandlas av förtroendeorganen våren 2023.

Mellanmålsförsök och detaljplanläggare

Fullmäktige anvisade ett anslag på 10 000 euro för att genomföra ett försök med mellanmål i högstadieskolorna. Under vårterminen serveras mellanmål till högstadieelever vars skoldag fortsätter fram till kl. 15.30 eller 16.00. Under försöksperioden kommer man att bedöma hur mellanmålsserveringen påverkar bland annat elevernas ork och konsumtion av skolmat.

Fullmäktige beslutade också att enheterna inom småbarnspedagogiken och skolorna kan delta i programmet Grön Flagg inom ramarna för den existerande ekonomiplanen. Barn och unga som deltar i programmet Grön Flagg utvecklar vardagen i sin skola eller sitt daghem och gör den hållbarare.

Fullmäktige godkände förslaget om att utöka anslaget för att anställa en ny detaljplanläggare så att det är möjligt att öka planläggningen av egnahems- och småhusområden samt främja ändringen av generalplanen och planläggningen av byarna under de kommande åren. Fullmäktige ställde som mål att servicebegäranden angående gator och grönområden samt fastigheter besvaras och man ger information om vilka åtgärder som vidtas för att lösa servicebegäran.

Till budgeten fogas också ett omnämnande om att innan bestående persontågtrafik inleds på banan mellan Kervo och Nickby kommer Sibbo att avtala om och sträva efter att inleda ett pilotprojekt med persontågtrafik mellan Kervo och Nickby under de närmaste åren utan betydande investeringar i banan.  Fullmäktige beslutade att man nästa år planerar hur belysningen på Söderkullavägen vid Hansashuset skulle kunna förbättras. Arbetet med att förbättra belysningen skulle genomföras år 2023, och dessutom fortsätter förhandlingarna med NTM-centralen om hur den övriga trafiksäkerheten i området skulle kunna förbättras.

Anslaget för att erbjuda ungdomar sommarjobb utökades med 40 000 euro. Målet är att anställa 30 fler ungdomar nästa sommar än förra sommaren. Sommarjobbets längd är en månad.

Invånarnas beskattning i Sibbo skärps inte. Fullmäktige beslutade redan vid sitt möte i november att kommunalskattesatsen i Sibbo bibehålls på 19,25 procent nästa år. Den allmänna fastighetsskattesatsen bibehålls på 1,00 procent.

Du hittar kommunstyrelsens förslag till budget via denna länk. Den godkända budgeten publiceras på kommunens webbplats Budget och bokslut efter att man har fört in fullmäktiges godkända ändringar.

 

Senast uppdaterad 14.12.2021