Enkäten om riktlinjerna för Sibbo: Naturen en viktig orsak till att bo i Sibbo – Av kommunala tjänster vill man utveckla framför allt informationen, aktiviteterna för unga och hälsovårdstjänsterna

Sibboborna deltog i enkäten 3 060 gånger. På finska deltog man 2 261 gånger och på svenska 799 gånger. Deltagarna fogade 2 009 egna svar till enkätens svarsalternativ, och de övriga deltagarna kunde sedan jämföra två svarsförslag och välja det som man ansåg var bättre. Det gjordes sammanlagt 27 414 parvisa jämförelser, dvs. jämförelser mellan två svarsalternativ.

Aktiviteter för unga, hemvård, information

Bland de kommunala tjänsterna skulle deltagarna främst utveckla informationen, aktiviteterna för unga, hälsovårdstjänsterna, hemvården och byskolorna. Svaret som i jämförelsen erhöll den högsta vinstprocenten (87 %) av de finskspråkiga svararna var: ”Kommunen informerar om sina projekt i tillräckligt god tid och tillräckligt öppet. Invånarna ska ha en genuin möjlighet att påverka.*”  Den näst högsta vinstprocenten (79 %) erhöll svaret ”Utbudet på hälsovårdstjänster måste öka i takt med befolkningstillväxten.”

De svenskspråkiga svararna röstade framför allt på svaret där man önskade överlag meningsfull sysselsättning för ungdomar, inte bara idrott (Vinstprocent 88). De svenskspråkiga svararna skulle framför allt utveckla även hemvården och äldreomsorgen och låta byskolorna frodas samt satsa på smågrupper i skolorna.

Gemenskap genom att utveckla byarna

Deltagarna skulle utveckla gemenskapen på många olika sätt. De finskspråkiga svararna röstade mest på svarsalternativet ”I samband med utvecklingen av bostadsområdena ska man aktivt lyssna på invånarna och stärka växelverkan. *” (Vinstprocent 91). De svenskspråkiga svararna prioriterade utvecklingen av byarna och svaret: ”Utveckla byarna genom att möjliggöra hållbart byggande av hus. Folk vill bo här (i byarna) lika mycket som i bostadsområden.” (Vinstprocent 93). Bland andra toppsvar som gällde gemenskapen lyfte deltagarna upp bland annat utökande av gemensamma mötesplatser, stärkande av invånarnas kännedom om Sibbos historia och utnyttjande av Sibbo å.

Förebyggande av utslagning och ensamhet

När det gäller förebyggande av utslagning och ensamhet lyfte de svenskspråkiga svararna upp levande byar och bostadsområden samt satsning på barn och ungdomar. Så här lät ett av toppsvaren på den frågan: Genom att satsa mera på grundskolans stödande funktioner: elevvård, stöd för lärande, mobbningsförebyggande arbete, elevhandledning.”  Svaret som i jämförelsen erhöll den högsta vinstprocenten (88 %) av de finskspråkiga svararna var: ”Genom möten mellan generationerna där unga och gamla kan bekanta sig med varandras vardag. De äldres know-how överförs till de yngre.*”  Många röster erhöll också svaren om att utveckla kollektivtrafiken för att underlätta resorna till arbets- och studieplatserna, skapa gemensamma lokaler och erbjuda ungdomarna meningsfull sysselsättning under kvällarna och veckosluten.

Tillstånd och ansökningar på distans, utbildning och hälsovård som närtjänst

Ärenden såsom tillståndsärenden, ansökningar, identifiering och delvis också läkarbesök skulle deltagarna till största delen vilja sköta på distans. En del skulle sköta allt på distans eller via nätet som är möjligt eller sådant som inte ger betydande mervärde av att träffas personligen.

Hobbyverksamhet för barn och unga, hälsovård, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt äldreomsorg borde enligt svararna däremot till största delen skötas som närtjänster. Svararna önskade också ett gemensamt närserviceställe för FPA, skattebyrån och polisen.

Hållbar utveckling genom solpaneler och genom att välja närproducerat

De finskspråkiga svararna ansåg att en hållbar utveckling borde främjas genom att utarbeta en utvecklingsstrategi för en hållbar utveckling, beakta gång- och cykeltrafiken inom infrastruktur- och bostadsbyggandet från första början, respektera naturen inom beslutsfattandet, skydda urskogarna och installera solpaneler på den offentliga förvaltningens byggnader. De svenskspråkiga svararna skulle framför allt välja och gynna lokala tjänster och närproducerat samt stödja de lokala företagen. Många svenskspråkiga svarare understödde också svaret: ”Inse att Sibbobor behöver bil, bättre anslutningsparkeringar. Att åka kollektivt får inte ta dubbelt så mycket tid som den egna bilen.” (Vinstprocent 85).

Alla dessa svar och även de andra svaren samt röstningsresultaten kommer att utnyttjas när fullmäktige som väljs vid kommunalvalet beslutar om Sibbos strategi och riktlinjerna för kommunens framtid.

– Vi vill tacka Sibboborna för deras aktiva deltagande och för att de framfört sina egna synpunkter. På detta sätt får fullmäktige som stöd för sitt arbete en bra uppfattning om vad Sibboborna tänker om kommunens utvecklingsteman. Ett varmt tack till alla som deltog i enkäten, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Svaren utmärkta med en stjärna (*) är översättningar av de finska svaren.

Länkar:

Sammandrag av enkätens resultat (pdf)

 

Senast uppdaterad 25.03.2021