Enkät: Sibbo kommuns anställda känner sig förstådda och accepterade i sin arbetsgemenskap

De anställda hos Sibbo kommun svarar på enkäten om socialt kapital vartannat år. I enkäten som genomfördes förra år var medeltalet av alla kommunens svar 4,07. Medeltalet var 4,05 år 2020 och 3,90 år 2018. Skalan i enkäten är 1–5, och de anställda som svarade på enkäten uppskattade hur mycket av samma åsikt de är med olika påståenden.

-Resultatet visar att det råder en vi-anda på våra arbetsplatser. Vi är samarbetsinriktade och upplever en stark känsla av delaktighet. Även ledarskapet och arbetsgemenskapernas stöd till cheferna har utvecklats i en positiv riktning, säger personalchefen Jan Rosenström.

Det framgår av enkäten att största delen av kommunens anställda känner sig respekterade i sina arbetsgemenskaper. Till exempel påståendet ”Jag känner mig förstådd och accepterad i arbetsgemenskapen” fick vitsordet 4,23. Endast några anställda var av annan åsikt med påståendet.

En grafisk illustration om svaren.
Bild: Fördelningen av svaren på påståendet ”Jag känner mig förstådd och accepterad i arbetsgemenskapen”.

 

Många var också av samma åsikt med påståendet ”Vi behandlar varandra sakligt och jämlikt inom arbetsgemenskapen”. Medeltalet av svaren på detta påstående var 4,15.

De anställda upplevde också att de kan lita på sin egen närmaste chef. 461 av svararna var av helt samma åsikt eller delvis av samma åsikt med påståendet ”Jag kan lita på min chef”, och medeltalet av svaren var 4,25. Även påståendet ”Min chef behandlar mig sakligt och rättvist” fick ett högt medeltal, 4,42.

En grafisk illustration om svaren.
Bild: Fördelningen av svaren på påståendet ”Min chef behandlar mig sakligt och rättvist”.

– Undersökningar visar att ett högt socialt kapital skyddar oss effektivt mot den skadliga belastningen i arbetet och andra negativa effekter samt främjar de anställdas hälsa, berättar Rosenström.

Sammanlagt 549 av kommunens anställda svarade på enkäten förra året.  Svarsprocenten var 46 procent.

I kommunen instrueras avdelningarnas ledningsgrupper och arbetsenheter i början av året att behandla svaren och diskutera dem på enhetsnivå. I samtalen ska man tillsammans fundera på t.ex. hur eventuella missförhållanden kan rättas till och hur man kan upprätthålla det goda sociala kapitalet.

 

 

Senast uppdaterad 23.01.2023