Budgetförslag: Sibbos budget 2022 är i balans – inga skattehöjningar

Enligt kommundirektör Mikael Grannas inleder Sibbo budgetåret 2022 i en situation där kommunens social- och hälsovårdstjänster ska överföras till Östra Nylands välfärdsområde i början av år 2023 enligt riksdagens beslut. Samtidigt har kommunen just börjat återhämta sig från coronakrisens konsekvenser.

-Såväl coronakrisens efterdyningar som social- och hälsovårdstjänsters överföring i den nära framtiden medför osäkerheter som påverkar kommunekonomin. Trots detta har vi kunnat uppnå en balanserad budget, säger Grannas.

I år kommer Sibbo kommuns resultat sannolikt att visa underskott. Nästa år torde riktningen dock vändas och resultatet vara knappt positivt enligt kommundirektörens budgetförslag. Efter nästa år ändras kommunens ekonomistruktur drastiskt när social- och hälsovårdstjänsters och räddningsverkets kostnader och resultat överförs till Östra Nylands välfärdsområde. Förberedelserna inför välfärdsområdet och morgondagens kommun samt preparationer som krävs för att kunna överföra personalen och egendom kommer att sysselsätta och utmana kommunen nästa år.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist har budgetarbetet 2022 varit utmanande för de nya förtroendevalda när kommunalvalet senarelades.

-Budgeten baserar sig på den ram som godkändes av den tidigare kommunstyrelsen och den strategi som godkändes av det tidigare fullmäktige. Det är dock positivt att budgetförslaget visar överskott. Ytterligare satsningar görs inom bildnings- och social- och hälsovårdsväsendet för att stödja kommuninvånarnas välbefinnande efter pandemin. Kommunen anställer också nya medarbetare, säger Lindqvist.

Kommunalskattesatsen bibehålls på 19,25 procent

Enligt förslaget hålls kommunalskattesatsen i Sibbo kvar på 19,25 procent år 2022. Den allmänna fastighetsskattesatsen torde bibehållas på 1,00 procent. År 2022 väntas skatteintäkterna inbringa kommunen 119,1 miljoner euro och statsandelarna beräknas uppgå till 17,9 miljoner euro.

I budgetförslaget är Sibbos externa kostnader per invånare 6 752 euro och kommunens lånebelopp per invånare 6 513 euro. Lånebeloppet per invånare kommer att öka med cirka 395 euro jämfört med årets budget.

Enligt förslaget satsar kommunen cirka 58 miljoner euro på bildningstjänsterna, dvs. undervisning, småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. Bildningstjänsterna fokuserar på att stödja kommuninvånarnas allmänna välbefinnande och fylla skolelevernas inlärningsluckor som uppkommit under pandemitiden. Ändringen i avgiftsgrunderna kommer att minska småbarnspedagogikens klientavgiftsintäkter. Det föreslås att ytterligare två elevhandledare anställs inom den grundläggande utbildningen, så att kommunen kan svara på kraven som utvidgningen av läroplikten ställer när eleverna i årskurs 8 och 9 ska ha rätt till effektiverad personlig handledning. Kultur- och fritidstjänsterna har ett gemensamt mål att öka kommuninvånarnas hobbymöjligheter och göra utbudet mångsidigare.

Det föreslås att kommunen använder cirka 67 miljoner euro för social- och hälsovårdstjänsterna. Kostnaderna för serviceboende förväntas öka nästa år när behovet av platser med heldygnsomsorg ökar. I förslaget ingår också ytterligare befattningar inom till exempel mun- och tandvården och öppenvårdsmottagningen. Social- och hälsovårdstjänsterna strävar efter att balansera vård- och serviceskulden som orsakades av coronapandemin, så att köerna som redan har hunnit bli långa inte växer ytterligare.

Enligt förslaget ska kommunen använda cirka 20 miljoner euro för kostnaderna inom tjänster för teknik och miljö, dvs. gator och grönområden, byggnadstillsyn, lokalitetsförvaltning och miljöövervakning. Satsningen på kommunens ekonomi-, personal-, förvaltnings-, IT- och kundtjänster är enligt förslaget cirka 9 miljoner euro. Ett identiskt belopp på 9 miljoner euro föreslås även för planläggning, markanvändning, trafik, sysselsättning och näringslivstjänster.

Sibbo investerar i byggande av gator och övrig infrastruktur på nya områden

Enligt förslaget ska kommunen nästa år investera totalt cirka 12,9 miljoner euro i byggnader och infrastruktur. En betydande del av investeringarna, cirka 6,5 miljoner euro, skulle enligt förslaget användas för att bygga gator, grönområden, vattentjänster och övrig infrastruktur.

– Befolkningsprognoser i hela Finland visar att befolkningen åldras. Sibbo måste i fortsättningen noggrant bedöma serviceinvesteringarnas behov och tidtabell. Situationen har beaktats i investeringsbudgeten, vars tyngdpunkt ligger vid byggandet av planekonomiskt gynnsamma områden, säger Grannas.

I Nickby bygger kommunen gator och övrig kommunalteknik i det kommande bostadsområdet Norrängen, och arbetena i Sibbo Ådal slutförs. I Söderkulla blir bostadsområdet Tasträsk IV färdigt nästa år. Det föreslås också att pengar reserveras redan nu för planering av samhällstekniken i Nickby gårds centrum (NG8) och för planering av områdena Östra Tasträsk, Massby Danielsbacka och Söderkulla gård. Målet är att investeringarna för utbyggnad av infrastruktur täcks med tomtförsäljningsintäkter när de nya områdena har färdigställts.

En rondell i Söderkulla och sanering av Sibbo gymnasium

För byggnadsinvesteringarnas del konstateras det i förslaget att saneringen av Sibbo gymnasiums fastighet blir aktuell nästa år. Därtill ska det byggas en ny räddningsstation i Nickby. Stationsprojektet genomförs med leasingfinansiering. Byggandet av trafikleder 2022 kommer enligt planerna att omfatta en rondell i korsningen mellan Söderkullavägen och Nya Borgåvägen. För projektet reserveras 0,6 miljoner euro. Tack vare rondellen blir pendel- och ärendetrafiken smidigare och trafiksäkerheten förbättras.

Planeringen av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla fortsätter också nästa år i samarbete med NTM-centralen. Det föreslås att pengar reserveras upp till ett belopp på 0,2 miljoner euro för att utarbeta en vägplan. Det föreslås att 0,5 miljoner euro reserveras för förbättring av trafiksäkerheten i korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen. Enligt förslaget ska också byggandet av Nickby centralpark fortsätta med planens andra skede som omfattar området mellan huvudbiblioteket och Enter. För detta reserveras knappt 0,3 miljoner euro.

Länk: Kommundirektörens förslag till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2022–2024 (pdf; än så länge bara på finska).

 

Senast uppdaterad 07.10.2021