Budgetförslag: Sibbos budget 2021 visar underskott

Kommundirektör Mikael Grannas berättar att det ekonomiska läget i Sibbo var krävande redan innan coronakrisen bröt ut, och därtill har inkomsterna minskat och utgifterna ökat till följd av pandemin.

– Budgeten visar ett underskott år 2021 på grund av coronakrisen, och den innehåller stora osäkerhetsfaktorer i synnerhet vad gäller uppskattningen av kommunens inkomster, berättar Grannas.

Utifrån budgetförslaget skulle resultatet för år 2021 bli cirka –4,2 miljoner euro och efter avskrivningsdifferensen uppvisa ett underskott på 3,2 miljoner euro. Den ekonomiska osäkerheten fortsätter under planeåren 2022–2023 men enligt de nuvarande prognoserna börjar ekonomin långsamt återhämta sig. År 2023 är det sannolikt att kommunen igen lyckas uppnå ett positivt resultat. Om vårdreformen genomförs och social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena påverkar detta dock året 2023.

Kommunalskattesatsen bibehålls på 19,25 procent

Enligt förslaget hålls kommunalskattesatsen i Sibbo kvar på 19,25 procent år 2021. Den allmänna fastighetsskattesatsen torde bibehållas på 1,00 procent. År 2021 väntas skatteintäkterna inbringa kommunen 109,5 miljoner euro och statsandelarna beräknas uppgå till 18,3 miljoner euro.

I budgetförslaget är Sibbos externa kostnader per invånare 6 519 euro och kommunens lånebelopp per invånare 6 116 euro. Lånebeloppet per invånare kommer att öka med cirka 760 euro jämfört med årets budget, men enligt förslaget minskar kommunens nettolåneupptagning under åren 2022 och 2023.

Anpassningsprogrammets åtgärdsförslag behandlas

Fullmäktige i Sibbo beslutade redan innan coronapandemin bröt ut att ett anpassningsprogram ska utarbetas för kommunens ekonomi. Målet med programmet är att anpassa kommunens driftsekonomi genom att minska kostnaderna och öka inkomsterna så att räkenskapsperiodens resultat är minst +-0 utan markförsäljnings- och arrendeintäkterna senast år 2023.

Anpassningsprogrammet och åtgärdsförslagen behandlas i samband med behandlingen av budgetförslaget för år 2021. Av de föreslagna åtgärderna skulle 2,5 miljoner euro genomföras år 2021, 2,8 miljoner euro år 2022 och 2,5 miljoner euro år 2023.

De viktigaste förslagen till anpassningsåtgärder är bland annat att ta i bruk en distansmottagning inom social- och hälsovårdstjänsterna för den arbetsföra befolkningen, att minska omfattningen av öppen småbarnspedagogik, att avstå från Sarastias ekonomitjänster och att integrera SibboInfo i bibliotekstjänsterna. Det föreslås också att besparingar kan göras genom att effektivera hemrehabiliteringen av äldre och att satsa på förebyggande tjänster för unga och på detta sätt minska behovet av dyrare tjänster i fortsättningen. Dessutom föreslås till exempel att kostnaderna för gatuunderhållet minskas, den s.k. Sibbotimmen slopas i timfördelningen av undervisningen samt att gamla Sockengården, Aravahuset och kommunens depå töms och deras underhåll avslutas.

Å andra sidan beslutade den politiska styrgruppen för anpassningsprogrammet redan tidigare att inga skolor dras in och att verksamheten vid Lukkarin koulu inte flyttar till Nickby Hjärta. Man beslutade också tidigare att undervisningens timresurs inte skärs ned, och dessa åtgärder som diskuterades tidigare finns inte längre med i förslaget.

Investeringarna har redan omorganiserats

Skuldsättningen till följd av kommunens investeringar har redan minskats genom en omorganisering av investeringarna. Kommunens investeringar minskar avsevärt under åren 2021–2023 jämfört med tidigare år, och i stället för att investera i byggnader investerar man nu i att bygga infrastruktur. Affärsverket Sibbo Vatten genomför dock ett relativt stort antal investeringar åren 2021–2023 och därför kommer det totala investeringsbeloppet att överskrida 30 miljoner euro år 2021.

– Jag tror att Sibbos kraftiga tillväxt fortsätter även under de närmaste åren. Under coronakrisen har människorna lärt sig att uppskatta rymlighet, och det är också sannolikt att distansarbetet kommer att öka permanent. Dessa båda faktorer gynnar Sibbo och de ska beaktas i synnerhet i kommunens planläggning. Men i och med att befolkningen åldras måste Sibbo i fortsättningen noggrant bedöma serviceinvesteringarnas behov och tidtabell. Som det nu ser ut behöver Sibbo kanske inte göra några stora investeringar i servicenätet under det pågående decenniet, säger Grannas.

I budgetförslaget uppgår kommunens bruttoinvesteringar till 30,6 miljoner euro år 2021. De viktigaste infrastrukturprojekten är planeringen och/eller byggandet av infrastrukturen på planområdena Norrängen, Tasträsk, Massby Danielsbacka samt detaljplaneändringen för Sibbovikens strand.

De viktigaste enskilda saneringsobjekten är Jokipuiston koulu som färdigställs år 2022 och fas 2 av Cook and Chill-köken som färdigställs år 2021. Den viktigaste återinvesteringen är gymnastiksalen i Nickby Hjärta, som blir färdig nästa år.

 

Länk:
Kommundirektörens förslag till budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023 (pdf). (på finska)

Senast uppdaterad 05.07.2022