Bostäder och affärslokaler ersätter den tidigare busstationen i Nickby

I och med detaljplaneändringen kan den tidigare busstationen rivas och ersättas med rad- och höghus. Höghusen i tre till fyra våningar kan placeras på tomten vid Stora Byvägen och radhuset i två våningar på tomtens bakre del, ovanpå ett parkeringsdäck. Affärslokaler placeras på gatuplan vid Stora Byvägen.

Detaljplaneändringen skapar möjligheter för mångsidigt boende tack vare olika hustyper. Samtidigt utökas antalet affärslokaler i Nickby vilket främjar livskraften, företagen och sysselsättningen samt utvecklingen av Nickby på lång sikt. Man uppskattar att det på planområdet byggs bostäder för cirka 120–140 invånare.

Planen skyddar två av trähusen vid Stora Byvägen

På planområdet vid Stora Byvägen finns fyra gamla värdefulla trähus av vilka två skyddas i detaljplanen. De skyddade byggnaderna är Stora Byvägen 33 (Elektricitetsverket, även känt som Samariahuset) och Stora Byvägen 41 (Soläng). I den tidigare planen var det meningen att dessa värdefulla byggnader skulle ersättas.

Det har gjorts konditionsundersökningar i de gamla byggnaderna och enligt dem är de två andra trähusen (Alanko och Singsing) i så dåligt skick att det inte längre lönar sig att renovera dem. Den godkända planlösningen möjliggör dock att också dessa bevaras, eller alternativt ersätts med byggnader av liknande typ.

Planändringen möjliggör kompletteringsbyggande i form av småhus bakom de skyddade trähusen. I kvarter 1006 bevaras Stora Byvägens framtoning i och med husen som har två våningar och affärslokaler. I bakre delen av tomterna är det tillåtet att uppföra låghus i två våningar eller radhus. Parkeringen ordnas i de inre delarna av kvarteret med parkeringsplatser som täcks med gröntak.

Byggandet på planområdet styrs genom byggsättsanvisningar där det bland annat finns anvisningar om fasadernas färg. I fasaderna på de nya byggnaderna ska som huvudfärg användas varma gråa nyanser och utanför huvudvyn vid Stora Byvägen rofyllda gröna nyanser samt kombinationer av dessa. Röda tegel eller rödnyanserat eller grått trä kan också användas.

I planen bevaras de nuvarande gatorna och dessutom bygger man samtidigt ut Svedjeängsstigen, som har planerats för området redan för många årtionden sedan. Tidtabellen för byggandet som tillåts i planen är tillsvidare öppen.

Länkar:

Föredragningslista till fullmäktiges möte, ärende: Detaljplaneändring för kvarter 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006

Bild: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

Visualisering över byggnader och vägen framför byggnaderna. Människor rör sig längs vägen.

Bild: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

Visualisering över byggnader och gård.
Visualiseringar:
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

Visualisering – vad är det?

En planerare eller en arkitekt utarbetar ett utkast utifrån de planer som ritas. Detta utkast kallas för en visualisering. Visualiseringen visar hur personen i fråga föreställer sig slutresultatet. Med hjälp av visualiseringen är det lättare att se hur planerna kan förverkligas, till exempel hur byggnaden passar in i den övriga miljön eller hurdan verksamhet området lämpar sig för. Det är dock bra att komma ihåg att visualiseringen mycket sällan motsvarar den slutliga färdigbyggda miljön till punkt och pricka.

 

Senast uppdaterad 04.10.2021