Statsrådets beslut om förvaltningsplanerna för åren 2022–2027

 

Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen ((1299/2004)  och förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)

Statsrådet har 16.12.2021 fattat ett beslut om förvaltningsplanerna för Vuoksens vattenförvaltningsområde, Kymmene älv-Finska vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde, Kemi älvs vattenförvaltningsområde, Torne älvs vattenförvaltningsområde och Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvigs älvs internationella vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027.

Kungörelsens publiceringsdatum                  

21.12.2021

Datum för delfående av beslutet                      

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen (434/2003) anses delfåendet av beslutet ha skett på den sjunde dagen efter att kungörelsen har publicerats, dvs. 28.12.2021.

Framläggande till påseende

Denna kungörelse är framlagd till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-, trafik- och miljöcentralernas webbplats på adress www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset (välj område). Kungörelsehandlingarna är framlagda på adressen www.miljo.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Vattenvarden.

Meddelande om kungörelsen skickas till kommunerna i närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde för publicering på kommunernas webbplatser.

Sökande av ändring och besvärstid

Ändring i beslutet får sökas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen. Anvisningar om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen som medföljer statsrådets beslut.

Besvärstiden går ut 27.1.2022.

Ytterligare information

Antti Mäntykoski, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, tfn 0295 021 434, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi.

Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 21.12.2021