Sibbo ungdomsfullmäktiges möte 7.9.2023

Asialista/Ärendelista

 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/ Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 2. Pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta/Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Esityslistan hyväksyminen/Godkännande av föredragningslistan
 4. Tiina Soikkeli ruokapalvelupäällikkö / Matservicechefen
 5. Kunnanvaltuuston, eri valiokuntien ja jaostojen edustajien raportit kokouksista onko joku asia käsittelyssä johon nuorisovaltuuston pitäisi ottaa kantaa? / Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
 6. Hakemus nuorisovaltuuston jäseneksi / Ansökning till ungdomsfullmäktige medlem
 7. Kunnanhallituksen päätös palkkioista / Kommun styrelsen beslut om ersättningar
 8. Budjetti / Budjet
 9. Toimintasuunnitelman läpikäyminen / Genomgång av verksamhetsprinciper
 10. NuVa-päivän suunnittelu / Ufu-dagens planering
 11. Muut asiat / Övriga ärenden
 12. Seuraavat kokoukset / Följande möten
 13. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

SIPOO / SIBBO 31.8.2023
Erin Skogster
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 31.08.2023