Sibbo ungdomsfullmäktiges möte 25.8.2022

Ärendelista:

 • Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 • Val av protokolljusterare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
 • Resultatet från skolmatenenkäten
 • Ungdomsfullmäktiges munktröjor
 • Offert på utbildning inom sociala medier
 • Höstens översikt
 • Övriga ärenden
 • Följande möten
 • Mötets avslutande

 

Sibbo 17.8.2022
Ahti Pokkinen
Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 18.08.2022