Sibbo ungdomsfullmäktiges möte 19.1.2023

 

Ärendelista

  1. Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
  5. Demokratimassa på våren 2023
  6. Övriga ärenden
  7. Följande möten
  8. Mötets avslutande

SIBBO 12.1.2023
Otto Junnila
Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 12.01.2023