Sibbo ungdomsfullmäktige 15.12.2022

MÖTESKALLELSE
Tid Torsdag 15.12.2022 kl. 17:30
Plats Sockengården, A 2. vån Focus, Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo

Ärendelista

 1. Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Ungdomsfullmäktiges medlems ansökan om utträde
 5. Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
 6. Val av ordförande och viceordförande
 7. Val av sekreterare
 8. Val av representanter till kommunfullmäktige och följande utskott och sektioner: social- och hälsovårdsutskottet, tekniska utskottet, näringssektionen, markanvändningssektionen, bildningsutskottet, bildningsutskottets finska utbildningssektion, bildningsutskottets svenska utbildningssektion och bildningsutskottets fritidssektion.
 9. Demokratimassa på våren 2023
 10. Sibbo dagens konsert enkätsvar
 11. Övriga ärenden
 12. Följande möten

SIBBO 8.12.2022
Ahti Pokkinen
Ungdomsfullmäktiges ordförande

Senast uppdaterad 14.12.2022