Offentlig kungörelse – Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.5.2024 nr 622/2024 om besvär i ett vattenhushållningsärende, som har gällt kvarhållande av en terrasskonstruktion och en brygga vid stranden i Djupsundet, Sibbo.

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 15.5.2024 – 24.6.2024 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

 

Senast uppdaterad 15.05.2024