Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 25.4.2024 nr 540/2024 om besvär i ett marktäktsärende och miljötillståndsärende. Ärende gäller Destia Oy:s ansökan om marktäktstillstånd enligt 6 § i marktäktslagen och miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (kombinerat tillstånd) för tagande av stenmaterial samt brytande och krossande av berg på fastigheten Takala 245-401-8-169 i stadsdelen Jokivarsi, Kervo stad.

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden
25.4.2024 – 3.6.2024 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 25.04.2024