Offentlig delgivning – Beslut av Kustbrigaden 26.3.2024: Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 13.-17.5.2024

Kustbrigaden har 26.3.2024 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 13.–17.5.2024.

Beslutet berör vissa fastigheter på kustområdet och skärgård i Helsingfors, Sibbo, Borgå och Lovisa kommuner.

Beslutet finns framlagt till påseende på försvarsmaktens officiella webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/kungorelser

Närmare information om beslutet får av kaptenlöjtnant Mikko Kotilainen, tfn 0299 328 101.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

I Kyrkslätt 26.3.2024

 

Senast uppdaterad 04.04.2024