Meddelande om verkställighetsförbud för helheten Nylandsplanen 2050

 

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) godkända etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för östra Nyland och etapplandskapsplanen för västra Nyland träder i kraft innan den har vunnit laga kraft. Nylands förbund och kommunerna har kungjort landskapsstyrelsens beslut i enlighet med 93 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Helsingfors förvaltningsdomstol har emellertid i egenskap av besvärsinstans genom handläggningsbeslut fattade 22.1.2021 på basis av de besvär som anförts mot planerna förbjudit verkställigheten av landskapsfullmäktiges ovan nämnda beslut. Verkställighetsförbudet gäller så länge som handläggningen av ärendet pågår. Med andra ord är etapplandskapsplanerna i fråga inte i kraft förrän förvaltningsdomstolen genom egentliga beslut avgör ärendet.

Här kan man bekanta sig med Nylands gällande landskapsplaner: www.uudenmaanliitto.fi/gallandelandskapsplaner.

Information i Helsingfors förvaltningsdomstols meddelande.

Meddelande om verkställighetsförbud för helheten Nylandsplanen 2050

Nylands förbund
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors, E-postadress: toimisto@uudenmaanliitto, www.uudenmaanliitto.fi
Telefon: (09) 4767 41

 

Senast uppdaterad 26.01.2021