Meddelande om beslut – Fastställande av Ryssholmen-Komsalö farled och Kalkfjärdens-Bärgarholmens farled till allmänna farleder, Sibbo

 

Beslut enligt vattenlagen

Sökande: Trafikledsverket

Dnr: ESAVI/22194/2022

Beslutsnr: 395/2022

Ärende: Fastställande av Ryssholmen-Komsalö farled och Kalkfjärdens-Bärgarholmens farled till allmänna farleder, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 29.12.20226.2.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 29.12.2022