Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen: Tillståndsansökan avseende Nordsjö havsdeponeringsområde samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors och Sibbo

Beslut enligt vattenlagen

Beslutsnr
106/2024
Dnr
ESAVI/12855/2023
Sökande
Helsingfors Hamn Ab

Ärende
Tillståndsansökan avseende Nordsjö havsdeponeringsområde samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors och Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 14.5.-20.6.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 14.05.2024