Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen, Sibbo Energi Ab

 

Sökande: Sibbo Energi Ab

Dnr: ESAVI/37773/2021

Beslutsnr: 51/2022

Ärende

Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Bodö-Sandholmen och tillstånd till förberedande arbeten, Borgå och Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats.

Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 1.3–7.4.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas.

Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 01.03.2022