Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Torra Hästen–Hälsören och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo

Beslut enligt vattenlagen

Beslutsnr
246/2023
Dnr
ESAVI/20447/2023
Sökande
Sibbo Energi Ab

Ärende

Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Torra Hästen – Hälsören och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 20.9.27.10.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 20.09.2023