Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen: Ändring av farledsområde gällande farleden av Nordsjövarvet och fastställande av farled till en allmän lokal farled samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors

Beslut enligt vattenlagen

Beslutsnr
40/2024
Dnr
ESAVI/26128/2023
Sökande
Helsingfors Hamn Ab

Ärende
Ändring av farledsområde gällande farleden av Nordsjövarvet och fastställande av farled till en allmän lokal farled samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 13.2.-21.3.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 13.02.2024