Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Ändrande av verksamheten vid Sköldviks materialcenter samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
19/2024
Dnr
ESAVI/26774/2023
Sökande
Rosk’n Roll Oy Ab

Ärende
Ändrande av verksamheten vid Sköldviks materialcenter samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 25.1.-4.3.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 25.01.2024