Meddelande om beslut – Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Krokholmen-Svarta Hästen och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo

 

Beslut enligt vattenlagen

Sökande Sibbo Energi Ab
Dnr ESAVI/27197/2022
Beslutsnr 43/2023

Ärende Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Krokholmen-Svarta Hästen och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 28.2–6.4.2023 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

 

Senast uppdaterad 28.02.2023