Meddelande – Beslut enligt vattenlagen, Regionförvaltningsverket

 

Meddelande – Beslut enligt vattenlagen

Sökande      Trafikledsverket

Dnr                ESAVI/102/2021

Beslutsnr     294/2021

Ärende         Muddring av vattenområde vid småbåtshamnen på södra sidan om Torra Hästen samt deponering av muddringsmassorna i havet och byggande av en vågbrytarbank, Sibbo.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 29.9 – 5.11.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

 

 

Senast uppdaterad 04.08.2022