Detaljplan som trätt i kraft, BA4 Detaljplaneändring för Bastukärr 2

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.9.2022 § 287 godkänt BA4 Detaljplaneändring 2 för Bastukärr.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 3.11.2022

Senast uppdaterad 31.10.2022