Detaljplan och detaljplaneändring som trätt i kraft, N65 Skogsliden

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.2.2024 § 5 godkänt detaljplanen och detaljplaneändringen för N65 Skogsliden.
Planen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen
Sibbo 11.4.2024

 

Senast uppdaterad 24.04.2024