Brytning av sten och pålning, Fraktleden 7 i Mårtensby / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Tekova Etelä-Suomi Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (50 §) har miljötillsynschefen godkänt Tekova Etelä-Suomi Oy’s anmälan.

Miljötillsynschefens beslut 22.11.2023 § 21 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 22.11.- 29.12.2023.

Besvärstiden utgår 29.12.2023.

Tilläggsinformation ges av Natalia Heikkilä p. 040 481 1541

Beslut (pdf)

Kungörelse (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 22.11.2023

 

Senast uppdaterad 21.11.2023