Anmälan om kungörelse: Ändrande av verksamheten vad gäller dagvattnet vid jorddeponin och återvinningsterminalen, Borgnäs

Sökande NCC Industry Oy

Dnr ESAVI/35395/2021

Beslutsnr 253/2022

Ärende Ändrande av verksamheten vad gäller dagvattnet vid jorddeponin och återvinningsterminalen, Borgnäs

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats.

Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 6.9–13.10.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet

Senast uppdaterad 06.09.2022