Gödselbehandling

Statsrådet har gett en förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruk och trädgårdsodling den s.k. nitratförordningen (SRf 1250/2014). Förordningen innehåller bestämmelser bl.a. om:

  • gödselstadens minimistorlek
  • anmälan om lagring av gödsel i stack
  • att avvika från tiden då spridning av gödsel är förbjuden
  • tiderna för spridning av gödsel och konstgödsel och mängden kväve
  • skyddszoner
  • rasthagar
  • lagring av gödsel i stack.
Lagen innehåller och vissa andra bestämmelser och rekommendationer.

Anmälan om lagring av gödsel i stack

Näringsidkaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en anmälan om lagring av gödsel i stack (word) senast 14 dygn innan lagringen inleds när:

  • torrgödsel och organiska gödselfabrikat tas emot och lagras i stack (nitratförordning 6 §)
  • kompost förvaras i stack för efterkompostering (nitratförordning 7 § 3 mom.)
  • torrgödsel lagras i stack i exceptionella situationer på grund av arbetstekniska eller hygieniska skäl (nitratförordning 8 §)
Gödsel som väntar på spridning

Torrgödsel och organiska gödselfabrikat med en torrsubstans på minst 30 procent får inom den tidsfrist och under de omständigheter som för spridning tillåts i nitratförordningen, förvaras på en åker högst fyra veckor för att senare spridas ut (SRf 10 § 4 mom.). Detta är en annan sak än den tidigare nämnda stacklagringen och i sådana fall görs ingen anmälan om lagring.

Anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer

Det är förbjudet att sprida gödsel och organiska gödselfabrikat på åkrar under tiden 1.11–31.3. Avvikelse från den tid som spridning av gödsel är förbjuden kan göras till slutet av november endast vid exceptionella väderförhållanden (nitratförordning 10 § 2 mom.).Näringsidkaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer (word) före utgången av oktober.

Inlämning av anmälningar

Anmälan om lagring av gödsel i stack och anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer jämte bilagor ska skickas till miljöövervakningen i Sibbo kommun i första hand elektroniskt till adressen miljo(at)sibbo.fi. Myndigheten kan vid behov utföra en inspektion på platsen.

Tilläggsiformation

Eeva Somerkoski,
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter
Senast ändrat 23.04.2020