Planeringen av Söderkulla skola framskrider – fullmäktige godkände projektplanen

Målet är att den detaljerade planeringen av skolbyggnaden ska inledas under kommande år utgående från den godkända projektplanen. Då preciseras bland annat planerna för placeringen och utrustningen av lärbyarna och inomhuslokalerna samt trafiksäkerheten.

I projektplanen dimensioneras fastigheten för cirka 300 elever och planeras som en skola med två parallellklasser för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6. Enligt kommunstyrelsens beslut (16.3.2020) ska den nya skolan placeras vid Tasträskvägen söder om Daghemmet Miili – på samma tomt som Sipoonlahden koulu.

För närvarande bedriver Söderkulla skola sin verksamhet i samma fastighet som Sipoonlahden koulu. Antalet elever inom förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 uppgår i dag till cirka 176.

Mångsidig och pedagogiskt fungerande lärmiljö

Skolans undervisningslokaler består av celler som kallas lärbyar, gemensamma undervisningslokaler (bl.a. lokaler för ämnesstudier) samt andra lokaler som är gemensamma för alla elever (korridorer och matsal).

I Söderkulla skola delas undervisningen upp i tre lärbyar enligt årskurs: årkurserna 1–2, årskurserna 3–4 och årskurserna 5–6. I dimensioneringen och planeringen av lärbyn för årskurserna 1–2 ska man beakta att den innehåller lokaler också för förskolegrupperna.Varje lärby fungerar som sin egen pedagogiska helhet och är planerad för cirka 100 elever.

Lokalernas mångsidiga användning och inlärningens förutsättningar stöds av en bra akustisk planering. Undervisningslokalerna som finns i samma lärby planeras så att deras ljudlandskap inte påverkar varandra.

Även gårdsområdet i skolans omedelbara närhet, näridrottsplatserna vid campusområdet och den övriga närmiljön och skogsområdena utnyttjas i undervisningen och stödjer inlärningen.

Observationsbild av skolans läge i gårdsområdet.
Söderkulla skola ska placeras så nära Tasträskvägen som möjligt så att det bildas ett så stort öppet gårdsområde som möjligt på västra sidan av byggnaden.

Omformbara lokallösningar för varierande användningsändamål

Nybyggnadsprojektet Söderkulla skola har en total yta på 3 280 m². I den fortsatta planeringen av skolbyggnaden fäster man speciell uppmärksamhet vid möjligheterna att omforma lokalerna och vid eventuella ändringar i användningsbehoven.

För den vardagliga användningen av undervisningslokalerna betyder detta att samma lokal kan utnyttjas för många olika inlärningssituationer. Lokalerna kan till exempel smidigt ändras från små till större lokaler genom att med flyttbara väggar kombinera lokalerna med varandra. Möblerna kan också omplaceras beroende på användningsbehovet.

Vid planeringen och byggandet beaktas även möjligheten att omstrukturera inomhuslokalerna om behovet av förskoleundervisning ökar eller om nya grupper inom småbarnspedagogiken placeras i byggnaden. Vid planeringen fästs även uppmärksamhet vid att lokalerna ska lämpa sig för mångsidig hobbyverksamhet under kvällstid, t.ex. för fritidstjänsterna, organisationernas verksamhet och möten.

Den totala kostnadsprognosen för byggprojektet uppgår till cirka 11 miljoner euro. Planeringen av byggprojektet ingår i kommunens ekonomiplan, och i kommunens tioåriga investeringsprogram finns en preliminär reservering för att genomföra projektet.

Synergifördelar med de andra funktionerna i området

Att bygga Söderkulla skola på samma område som Sipoonlahden koulu och Daghemmet Miili stödjer en gemensam användning av lokalerna och erbjuder mångsidigare lärmiljöer som alla får använda.

Söderkulla skolas gymnastiksal och skyddsrum placeras i anslutning till idrottshallen och skyddsrummen som ska byggas vid Sipoonlahden koulu. Efter att Söderkulla skolas gård har färdigställts ansluts den för sin del till ett mer omfattande lek-, idrotts- och fritidsområde som omfattar hela campusområdet.

Den gemensamma användningen av lokalerna i Sipoonlahden koulu, Daghemmet Miili och Söderkulla skola som ska uppföras på området möjliggör en flexibel planering av daghems- och skolkapaciteten ifall elevantalets ökning i framtiden är mindre än beräknat.

Länkar:

Projektplan för Söderkulla skola
Fullmäktiges föredragningslista 24.5.2021

Senast uppdaterad 25.05.2021