Planering av gång- och cykeltrafiken på landsväg 11689 mellan landsväg 148 och Söderkulla gård, Sibbo, vägplan

Kungörelsen publicerades på Sibbo kommuns webbplats 18.8.2022 samt vid Sibbo kommuns Info i huvudbiblioteket. Kungörelsen är framlagd under tiden 18.8–19.9.2022.

Sakägarna anses ha fått information om inledandet av planeringen och rätten att göra utredningar den sjunde dagen efter det att kungörelsen publicerades (förvaltningslag 62 a §).

Den som ansvarar för planen har rätt att på fastigheterna utföra mätningar, markundersökningar eller vidta andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet förutsätter (lag om trafiksystem och landsvägar 16 §).

Fastighetsägarna och övriga sakägare samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och framföra sin åsikt i saken (lag om trafiksystem och landsvägar 16 och 27 §).

I takt med att planeringsarbetet framskrider kommer man på ett sätt som meddelas senare att bereda möjlighet för sakägarna att uttrycka sin åsikt om planen (lag om trafiksystem och landsvägar 27 § och statsrådets förordning om landsvägar 3 §).

När planerna är färdiga läggs de fram offentligt och då har sakägarna möjlighet att lämna en skriftlig anmärkning om planen (lag om trafiksystem och landsvägar 27 §).

Sipoo kommun behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Mer information om vår dataskyddspraxis

Ytterligare uppgifter ges av Marjo Bruun, kommunteknisk chef, Sibbo kommun
tfn 050 563 5132, marjo.bruun@sibbo.fi

Sibbo 18.8.2022
Avdelningen för teknik och miljö

Senast uppdaterad 05.09.2022